بررسی رفتار نگاری و عملکرد ابزار دقیق سد سنگریزه‌ای مارون در یک دوره بهره‌برداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس بهره‌برداری از سد و شبکه

2 گروه مهندسی عمران، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

چکیده

اطمینان از رفتار مناسب سدهای خاک ریزه در شرایط مختلف دوران ساخت، آبگیری و بهره‌برداری با توجه به خطرات جدی ناشی از شکست سد ازیک‌طرف وجود عدم قطعیت‌های متعدد در مبانب، فرضیات و پارامترهای طراحی این سدها از طرف دیگر امری مهم و اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. رفتار نگاری سدها با کمک نتایج قرائت ابزار دقیق سدها به‌منظور نیل به این هدف می‌باشد. سد سنگریزه‌ای مارون در 19 کیلومتری شهرستان بهبهان در استان خوزستان با ارتفاع از پی 165 متر یکی از سدهای مرتفع ایران می‌باشد. در این تحقیق سعی شده است در یک دوره بهره‌برداری از سد (انتهای سال پنجم بهره‌برداری) و با توجه به حجم زیاد داده‌های ابزار دقیق این سد و پس از ترسیم نمودارهای مربوط به تغییرات برخی از پارامترهای مهم از قبیل نشست، فشار منفدی و تنش کل، کرنش و نشت آب، به بررسی و ارزیابی رفتار سد پرداخته شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] گزارش قرائت ابزار دقیق سد مارون، یعقوب عرب، سازمان آب و برق خوزستان،1383
[2] مطالعه موردی رفتار نگاری سد مارون، آرش آذرآبادی پایان‌نامه کارشناسی نگهداری و بهره‌برداری از سد و شبکه، دانشگاه آب و برق خوزستان، گروه آب و محیط‌زیست 1385
[3] اطلاعات اجرائی در مورد سدهای خاکی، محمود وفاییان، انتشارات ارکان، اصفهان،1384
[4] مجموعه مقالات رفتار نگاری و رفتار سنجی سدهای خاکی، کمیته ملی سدهای بزرگ ایران، مرکز انتشارات، 1386
 [5] Sis Geo, product Manual 2017
 [6] "General Design and Construction Consideration for Earth and Rock-Fill Dams", U.S.A.C.E, 2004