بررسی رفتار گودبرداری‌های عمیق مهارشده به روش شمع‌های ردیفی مهارشده و دیواره‌های انعطاف‌پذیر (دیوار برلینی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی عمران، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

چکیده

استفاده از شمع‌های ردیفی مهارشده همراه با دیواره‌های انعطاف‌پذیر (برلینی) یکی از روش‌ها و فن‌آوری‌های مدرن درزمینهٔ پایدارسازی گودبرداری‌هاست. هدف از تحقیق اخیر تحلیل رفتار گودبرداری عمیق مهارشده با دیواره‌های انعطاف‌پذیر به کمک مدل‌سازی عددی با استفاده از نرم‌افزار PLAXIS 3D می‌باشد. بدین منظور در مدل‌سازی‌های انجام‌شده اثر سربار در اطراف محل گودبرداری شده، تغییر مشخصات مکانیکی خاک محل و طول مهارها در میزان تغییرش کل‌ها و نیروها موردمطالعه قرارگرفته است. جنس خاک بستر در این مطالعه رس بوده و عمق گودبرداری 20 متر در نظر گرفته‌شده است. نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که سربار مجاور گود، مشخصات مکانیکی خاک و طول مهارها ازجمله پارامترهای مؤثر در مقادیر تغییرشکل‌ها و توزیع نیروهای داخلی می‌باشد. با افزایش چسبندگی و زاویه اصطکاک داخلی خاک، تغییرشکل‌ها کاهش می‌یابد ولی افزایش طول مهارها در مقایسه با سایر عوامل تأثیر کمتری داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Abd el-naiem.M.,Rushedy.A.,Abd el.Sanam.W. (2016). Numerical analysis of concrete solider pile with steel sheet pile lagging supporting system in sandy soil, International Journal of Scientific & Engineering Research, Volume 7, Issue 5, May -2016, ISSN 2229-5518.
 
[2] DeepXcav)2012(, User’s Manual DeepXcav software program,Version 2012, (Paratie Plus within Italy) Issued: 26‐Oct‐2012Deep Excavation C,www.deepexcavation.com
       
[3] Trenching and Shoring Manual (2011).Offices of Structure Construction California Department of Transportation State of California. USA.
 
[4] Urbanski.A.,Lukasz.m. (2015). Finit element analysis of lateral earth pressure on a lagging in soldier pile walls, engineering. Technicaltransactions,environmental.
 
[5] Peck, R.B. (1969). Deep Excavations and Tunneling in Soft Ground. Proceedings of 7th Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering, Mexico. State of the Art Report, pp.225-290.
 
[6] Potts, D. M. and Zdravković, L. (2001). Finite Element Analysis in Geotechnical Engineering Application. Thomas Telford, London.
 
[7] Gomes, Correia, A. and Guerra, N.M. (1997). Performance of three Berline-type Retaining Walls. Proceedings of the 14th International Conferenc of Soil Mechanics and Foundation Engineering, Hamburg, Vol. 2, pp. 1297-1300.
 
[8] O’ Rourke, T.D. (1975). A Study of two Braced Excavations in Sands and Interbedded Stiff Clay. PhD Thesis, University of Illinois, U.S.
 
[9] Tsui, Y. and Clough, G.W. (1974). Plane Strain Approximations in Finite Element Analyses of Temporary Walls. Proceedings of Conference on Analysis and Design in Geotechnical Engineering, University of Texas, Austin, 1, pp173.Implications. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, Vol. 125,No. 2, pp. 101-110.
 
[10] Briaud, J.L. and Lim, Y. (1999). Tieback Walls in Sand: Numerical Simulation and Design.
 
[11] Hong, S.H. (2002). behaviour of soldier piles and timber lagging support systems. National University Of Singapore.
 
[12] Ramadan, E.H. (2013). Analysis of Piles Supporting Excavation Adjacent to Existing Buildings. Proceedings of the 18th International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Paris 2013.
 
[13] Yuepeng, D. (2014). Advanced finite element analysis of deep excavation case histories. Department of Engineering Science University of Oxford.
 
[14] Cao, L.F., Peaker, S.M., Ahmad, S. (2013). Performance of a deep excavation in downtown Toronto. Proceedings of the 18th International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Paris 2013.
 
[15] Johansson, E. and Sandeman, E. (2014) Modeling of A Deep Excavation In Soft Clay. Master of Science Thesis in the Master’s Programme Infrastructure And Environmental Engineering. Department of Civil And Environmental Engineering Division of Geo Engineering Chalmers University of Technology Gothenburg, Sweden.
 
[16] Bo Liu1, Wei Xu and Krishna, R. Reddy, F., ASCE, P.E. (2015). Effects of Demolishing the Deep Excavation Support System Used for Tall Building Construction on Adjacent Metro Line: Modeling and Field Comparison. IFEE2015, San Antonio, TX, March 17-21.