بررسی اثر مدل‌های رفتاری مختلف خاک در مدل‌‌سازی عددی دیوارهای حائل طره‌ای

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی عمران- ژئوتکنیک، گروه مهندسی عمران، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

2 گروه مهندسی عمران، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران،

چکیده

در تحقیق حاضر به بررسی و مقایسه نتایج حاصل از مدل‌های رفتاری مختلف خاک در مدل‌سازی عددی دیوار حائل طره‌ای در شرایط استاتیکی با استفاده از نرم‌افزار المان محدود PLAXIS پرداخته شده است. در بررسی‌های انجام گرفته علاوه بر تاثیر انتخاب نوع مدل رفتاری، تاثیر ارتفاع دیوار حائل نیز در نتایج به دست آمده مورد ارزیابی قرار گرفته و مدل‌سازی‌های انجام گرفته در ارتفاع‌های 3، 6 و 9 متری دیوار حائل در نظر گرفته شده است. خاکریز مورد استفاده در پشت دیوارهای حائل به دو صورت خاک دانه‌ای (ماسه) و خاک ریزدانه (رس) انتخاب گردیده‌اند. در تحلیل‌های انجام گرفته خاک‌های دانه‌ای به دو صورت خاکریز متراکم و شل بوده و تحلیل‌های انجام یافته در خاک‌ ریزدانه در دو حالت اشباع و غیراشباع صورت گرفته است. در مدل‌سازی دیوارهای حائل طره‌ای برای خاکریز‌های ماسه‌ای از مدل‌های رفتاری موهر-کولمب (MC)، مدل سخت شونده (HS)، مدل رفتاری سخت شونده با کرنش کم (HSS) و برای خاکریز‌های رسی علاوه بر موارد مزبور از مدل رفتاری خاک نرم (SS) نیز استفاده گردیده است. نتایج حاصل از مدل‌سازی عددی بر اساس نیروهای وارد بر دیوار حائل ارائه گردیده و مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Schweiger, H.F., (2010), Design of deep excavations with FEM - influence of constitutive model and comparison of EC7 design approaches, Proc. of the 2010 Earth Retention Conference.
[2] Schweiger, H.F., (2014), Influence of EC7 design approaches on the design of deep excavations with FEM, 2014 Ernst & Sohn Verlag für Architektur und technische Wissenschaften GmbH & Co. KG, Berlin, geotechnik, Vol. 37, pp.169-176.
[3] Abdelouhab, A., Dias, D. and Freitag, N., (2010), Numerical analysis of the behaviour of mechanically stabilized earth walls reinforced with different types of strips, Geotextiles and Geomembranes, Vol. 29, pp. 116-129.
[4] مجنونی، ع.، اردکانی، ع. و یزدانی، م. (1391)، مقایسه مدل‌های رفتاری موهر کولمب، خاک سخت شونده و HSS در شبیه‌سازی عددی دیوارهای میخکوبی شده، نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان.
[5] Tschuchnigg, F., (2012), 3D Finite Element Modelling of Deep Foundations Employing an Embedded Pile Formulation, Graz university, Dissertation.
[6] Aghazadeh Ardebili, Z., (2015), Analyses of Capacity and Response of Plate Anchors: 2-D and 3-D Modeling with Advanced Constitutive Soil Models, North Carolina State University, for the Degree of Doctor of Philosophy.
[7] PLAXIS Material Models Manual, Version 8.
[8] Zarnani, S. and Bathurst, R.J., (2009), Numerical parametric study of expanded polystyrene (EPS) geofoam seismic buffers, Canadian Geotechnical Journal, Vol. 46(3), pp. 318-338.
[9] Zarnani, S. and Bathurst, R.J., (2010), Numerical parametric study of geofoam seismic buffers with different constitutive models, 9th International Conference on Geosynthetics, Brazil, pp. 1665- 1670.
[10] Athanasopoulos A, Zekkos, Lamote K, Athanasopoulos GA, (2012), Use of EPS geofoam compressible inclusions for reducing the earthquake effects on yielding earth retaining structures, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, Vol. 41, pp. 59-71.