بررسی عملکرد ماشین حفاری مکانیزه تمام مقطع در محیط‏های شهری

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان؛

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی ژئوتکنیک، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان.

چکیده

نیاز به احداث سریع و بصرفه تونل همراه با تأمین ایمنی سازه‏های سطحی، سبب افزایش کاربرد ماشین‌های حفار تمام مکانیزه در محیط شهری گردیده است. در مقاله حاضر تونلسازی مکانیزه سپری به عنوان یکی از روش‌های مدرن تونلسازی معرفی و انواع ماشین‏های حفاری تمام مقطع برای زمین‏های نرم و سنگ سخت ارائه می‏شود. در ادامه مکانیزم کارکرد ماشین حفار سپر تعادلی فشار زمین (TBM-EPB) به عنوان رایج‏ترین ماشین حفاری در محیط‏های شهری به همراه مزایای استفاده از این دستگاه بیان و فناوری‏های نوین در طراحی ماشین‏های حفاری تمام مقطع بررسی می‏گردد. امکان حفاری در سنگ سخت و زمین نرم توسط TBMهای جدید و همچنین امکان نصب پوشش همزمان با حفاری تونل در زمین‏های نرم از جمله فناوری‏های نوین در نسل جدید TBMها به شمار می‏آیند. با توجه به اهمیت نشست زمین در محیط‏های شهری، کنترل فشار سینه‏کار، تزریق پیوسته دوغاب و کنترل حجم مواد حفاری شده از مهم‌ترین راه‏کارهای جلوگیری از نشست زمین در تونلسازی با استفاده از ماشین حفاری مکانیزهمی‏باشد. در این مطالعه توسط نرم‌افزار المان‌محدود Plaxis به بررسی اثر کیفیت تزریق دوغاب سیمانی بین سطح خارجی آستر‌های بتنی و سپر ماشین حین عملیات حفاری تونل بر نشست‌های‌ سطحی زمین پرداخته می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1]- کریمی, م. و نگین تاجی, ص. (1389). جایگاه فضاهای زیرزمینی در طرح‏های شهری. تهران: مرکز مطالعات و برنامه‏ریزی شهری.

[2]- Maidl, B., Herrenknecht, M., Maidl, U., & Wehrmeyer, G. (2013). Mechanised shield tunnelling. John Wiley & Sons.

[3]- Kondo, Y., Iihara, A., & Kishimoto, K. (2006). The start of a new generation of TBMs. Tunnelling and Underground Space Technology, 21(3-4).

[4]- شریف‏زاده, م.، خادمی, ج.، و ترکمنی قطب, ا. (1386). تونلسازی مکانیزه سپری. تهران: جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر.

[5]- Slinchenko, D. (2006). control of ground settlement in EPB tunneling. LOVAT Inc. 1-5.

[6]- Abdullah, K. (2004, July). Stormwater Management and Road Tunnel (SMART) a lateral approach to flood mitigation works. In International Conference on Bridge Engineering and Hydraulic Structures, Selangor, Malaysia (pp. 59-79).

[7]- Hagedorn, H., Stadelmann, R., & Husen, S. (2008). Gotthard base tunnel rock burst phenomena in a fault zone, measuring and modelling results. In world tunnel congress (pp. 419-430).

[8]- پنجی، م.، انصاری، ب. و اصغری مارنانی، ج. (1395). تحلیل تنشی تونل‌های سطحی در خاک‌های لایه‌ای با استفاده از روش اجزای مرزی نیم‌صفحه. مهندسی زیرساخت‌های حمل و نقل، 2(1): 32-17

[9]- Guglielmetti, V., Grasso, P., Mahtab, A., & Xu, S. (2008). Mechanized tunneling in urban areas: design methodology and construction control: CRC Press.