مدیریت فضای سبز مورد نیاز در شهرک‌های صنعتی جهت کنترل گاز دی اکسید کربن تولیدی توسط صنایع موجود ( مطالعه موردی شهرک صنعتی شهید سلیمی تبریز(

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مهندسی عمران- مدیریت و ساخت، گروه مهندسی عمران، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

2 استادیار، گروه مهندسی عمران، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

چکیده

امروزه پدیده­ی گرمایش جهانی ناشی از نشر گازهای گلخانه ای توسط انسان، به عنوان نگرانی مهم زیست محیطی که رفاه آینده را به مخاطره می اندازد، ملاحظه می شود. گاز دی­اکسیدکربن در بین گازهای گلخانه­ای موجود در اتمسفر دارای بیشترین تاثیر بر پدیده گرمایش کره زمین می­باشد.در نتیجه افزایش گازهای گلخانه ای و از جمله دی اکسیدکربن باعث بالا رفتن درجه حرارت کره زمین، بالا آمدن سطح آب دریاها و بروز تغییرات بیولوژیک در محیط زیست و در نتیجه آسیب دیدن گیاهان، حیوانات و اکوسیستم می­گردد. در تحقیق حاضر سعی شده است مقدار تقریبی دی اکسیدکربن تولیدی توسط صنایع موجود در شهرک صنعتی برآورد و سپس مقدار فضای سبز مورد نیاز برای کنترل و مدیریت آن محاسبه شود. لذا در این راستا اطلاعات 39 واحد صنعتی از انواع مختلف تولیدی جمع­آوری و سپس تجزیه و تحلیل گردید که باتوجه به محاسبات انجام یافته، مقدار تقریبی 2Co تولید شده در حدود 2105738 کیلوگرم در روز و معادل با 768594 تن در سال است که برای جذب و کنترل این مقدار دی­اکسید­کربن در سال نیاز به قریب 35 میلیون اصله درخت و 23333 هکتار زمین زراعی می باشد که با توجه به مقادیر بدست آمده، مدیریت کامل دی­اکسیدکربن تولیدی بوسیله فضای سبز و درخت،کاری غیر ممکن در آن شهرک و منطقه می باشد. البته این مقادیر برای کل واحدهای شهرک در حالت فعال محاسبه گردیده که با توجه به تعطیلی بخشی از واحد­های صنعتی، مقدار واقعی حتما کمتر ازمقدار محاسبه شده خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1]- لطفعلی پور- محمدرضا، فلاحی – محمدعلی، بستام – مرتضی، بررسی مسائل زیست محیطی و پیش بینی انتشار دی اکسید کربن در اقتصاد ایران، فصلنامه علمی – پژوهشی مطالعات اقتصادی کاربردی در ایران، سال اول، شماره 3، صفحات 109-81
[2]- نیکو اقبال- علی اکبر، اختری - آزاده، امینی- محبوبه، عطار کاشانی- مریم، رشد اقتصادی، رشد مصرف انرژی و رشد انتشار دی اکسید کربن بررسی رابطه ی علیت با رویکرد داده های تلفیقی پویا(DPD)، فصلنامه ی مطالعات اقتصاد انرژی، سال نهم، شماره 33، تابستان 1391،صفحات 197-169
[3]- طاوسی-حسن، موقرنژاد-کامیار، شبیه سازی فرآیند جداسازی مستقیم دی اکسید کربن از هوا، فصلنامه تخصصی علمی ترویجی فرآیند نو، زمستان 1394، شماره 52، صفحات 89-78
 [4]- مقدسی–رضا، گلریز ضیائی- زهرا، بررسی رابطه بین انتشار گاز دی اکسید کربن و تولید ناخالص داخلی بر اساس داده های ترکیبی، نشریه اقتصاد و توسعه گشاورزی(علوم و صنایع کشاورزی)دانشگاه فردوسی مشهد، زمستان 1390، شماره 4، صفحات 487-480
[5]- ملکی خشکبیجاری- مهرداد، گرمایش جهانی و بررسی عوامل موثر بر انتشار وکاهش CO2 در ایران، اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، شرکت هم اندیشان محیط زیست فردا، سال 1391
 [6]- مظفری-محمد مهدی، پرهیزکاری- ابوذر، حسینی خدادادی-مهدی، پرهیزکار-رویا، تحلیل اقتصادی اثرات تغییر اقلیم ناشی از انتشار گازهای گلخانه ای بر تولیدات بخش کشاورزی و منابع آب در دسترس (مطالعه موردی: اراضی پایین دست سد طالقان)نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی، جلد 29، شماره 1، بهار 94,ص 85-68
[7]- ظهرابی- نرگس، مساح بوانی- علیرضا، تلوری- عبدالرسول،صدقی- حسین، آشکارسازی تغییر اقلیم و نسبت دهی آن به گازهای گلخانه­ای با استفاده از مدل های گردش عمومی اقیانوس- اتمسفر و توزیع نرمان دو متغیره در حوزه آبریز کارون بزرگ ، نشریه تحقیقات منابع آب، پاییز 92، دوره 9، شماره 2
[8]- تاجبخش- سحر، تاثیر تغییر اقلیم در انتشار گاز گلخانه ای دی­اکسید­کربن بر جو زمین با ارائه یک مطالعه موردی در حمل و نقل هوایی،نشریه پژوهش های اقلیم شناسی، سال دوم، شماره هفتم و هشتم، پاییز و زمستان90
[9]- علیپور- علیرضا، موسوی – سید حبیب الله، خلیلیان- صادق، ارزیابی هزینه انتشار گاز گلخانه­ای کربن­دی­اکسید حاصل از توسعه بخش کشاورزی ایران، نشریه افتصاد کشاورزی، سال 93، دوره 8،  شماره 1
[10]- آماده- حمید، حق دوست- احسان، اعظمی- آرش، بررسی رابطه حجم گازهای گلخانه ای و تولید ناخالص داخلی سرانه در ایران (مطالعه موردی دی­اکسید کربن)،  پژوهشنامه اقتصادی، سال نهم ،شماره چهارم، زمستان 88
[11]- تیموری – ایرج، سالاروندیان- فاطمه، زیاری-کرامت الله، رد پای اکولوژیک گاز دی اکسیدکربن سوختهای فسیلی شهر شیراز، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، سال 29، شماره اول، بهار 93
[12]- قویدل رحیمی-یوسف، فرج زاده اصل-منوچهر، عالی جهان-مهدی، نقش ناهنجاری های دمایی کره زمین در تغییرپذیری دماهای حداقل ایران، نشریه علمی – پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی ، سال 21، شماره 59، بهار 96
[13]- برقی اسگویی- محمد مهدی، آثار آزادسازی تجاری بر انتشار گازهای گلخانه­ای(دی اکسیدکربن) در منحنی زیست محیطی کوزنتس،دانشگاه تربیت مدرس، بهار 87
[14]- پرهیزکاری- ابوذر، محمودی- ابوالفضل، شوکت فدایی- محسن، ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر منابع آب در دسترس و تولیدات کشاورزی درحوضه آبخیز شاهرود، نشریه تحقیقات اقتصاد کشاورزی، جلد 9،شماره 1، بهار 96