مطالعه نقش ضخامت لایه آب بر روی مشخصات رئولوژیکی بتن خود متراکم دارای فوم سیلیکا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه مهندسی عمران، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

چکیده

نتایج مطالعات قبلی نشان داده که مواد مکمل سیمانی، تاثیر بسزایی در خصوصیات رئولوژیکی بتن خود تراکم داشته­اند. بدین سبب هدف از تحقیق حاضر بررسی نقش ضخامت لایه آب بر روی ویژگی­های بتن خود تراکم حاوی دوده سیلیسی می­باشد. از این رو رابطه بین جریان اسلامپ (T50)، زمان جاری شدن قیف (V-funnel) و ویسکوزیته بتن خود تراکم حاوی درصدهای مختلف دوده سیلیسی با ضخامت لایه آب موثر مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می­دهد که ضخامت آب تجمیع شده در اطراف اجزای تشکیل دهنده بتن می­تواند تاثیر بسزایی در خصوصیات رئولوژیکی بتن خود تراکم داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1]- Saleh Ahari, R. Erdem, TK. Ramyar, K. (2015). Effect of various supplementary cementitious materials on rheological properties of self-consolidating concrete, Construction and Building Materials, 75, 89-98.
[2]- Saleh Ahari, R. Erdem, TK. Ramyar, K. (2015). Thixotropy and structural breakdown properties of self-consolidating concrete containing various supplementary cementitious materials, Cement Concrete Composites, 59, 26-37.
[3]- Saleh Ahari, R. Erdem, TK. Ramyar, K. (2015). Time-dependent rheological characteristics of self-consolidating concrete containing various mineral admixtures, Construction and Building Materials, 88, 134-142.
[4]-Tattersall, GH. Banfill, PFG, (1983). The rheology of fresh concrete. London: Pitman Advanced Publishing Program.
[5]- Helmuth, R. (1980). Structure and rheology of fresh cement paste. In: Proceedings of 7th international congress of chemistry of cement, V II, Sub-theme VI-0, P, 16-30.
[6]- Clarisse, PA. Lorimer, P. Al Omari, M. (2001). Workability of cement paste. ACI Materials Journal, 98, 476-482.
[7]- Kwan, AKH. Wong, HHC. (2008). Effects of packing density, excess water and solid surface area on flowability of cement paste, Advances in Cement Research, 20, 1-11.
[8]- Li LG, Kwan AKH. (2012). Concrete mix design based on water film thickness and paste film thickness, Cement Concrete Composites, 39, 33-42.
[9]- Oh, SG. Noguchi, T. Tomosawa, F. (1999). Toward mix design for rheology of self-compacting concrete, in: Proceeding, 1st international RILEM symposium on self-compacting concrete, RILEM publications SARL, Stockholm, Sweden, P, 361-72.