بررسی تاثیر عمق ترانشه دانه ای بر روی ظرفیت باربری پی های سطحی مستقر بر روی خاکهای نرم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مهندسی عمران- ژئوتکنیک، گروه مهندسی عمران، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

رشد سریع ساخت و ساز در مناطق شهری باعث توسعه ساختمان سازی بر روی لایه­های خاکی نرم و ضعیف گردیده است. خاکهای ضعیف دارای ظرفیت باربری حداقل و میزان نشست گسترده می باشند. یکی از راه­های مناسب برای افزایش ظرفیت باربری در خاک های ضعیف استفاده از ستون سنگی می­باشد. ساخت و احداث ستون سنگی نسبت به پی های عمیق و شمع سریع تر، ارزان تر و آسان تر می باشد. رفتار ترانشه دانه ای بسیار شبیه با ستون­های سنگی می­باشد. تفاوت اصلی بین این دو روش امکان کاربرد مصالح دانه ای در یک محدوده وسیع نسبت به احداث یک ستون می باشد. در این مطالعه، ظرفیت باربری استاتیکی یک پی سطحی در دو شرایط وجود ترانشه دانه­ای و بدون آن با استفاده از مدل سازی عددی با کاربرد نرم افزار FLAC 2D مورد مطالعه قرار گرفت. همچنین، عمق ترانشه دانه­ای بر روی ظرفیت باربری پی سطحی مطالعه شده و عمق بهینه ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1]-Madhav, M. R., and P. P. Vitkar. (1978). Strip footing on weak clay stabilized with a granular trench or  pile, Canadian Geotechnical Journal 15(4), 605-609.  
[2]-Hamed, J. T., B. M. Das, and W. F. Echelberger Jr. (1986). Bearing capacity of a strip foundation on granular trench in soft clay, Civil engineering for practicing and design engineers 5(5), 359-376. 
[3]-Yousif, Naser A. (1986). The bearing capacity of a strip foundation on a granular trench. 
[4]-Das, B. M. (1988). Bearing Capacity of Shallow Foundation on a Granular Trench in Clay, In Fifth Australia-New Zealand Conference on Geomechanics: Prediction versus Performance; Preprints of Papers, p. 278. Institution of Engineers, Australia. 
[5]-Sarma, P. Kameswara, J. R. Somayazulu, and K. Rama Sastri. (1993). Granular Trenches and Stone Columns as Ground Improvement Techniques- Case Histories of Field Applications. 
[6]-Unnikrishnan, N., Susha Rajan, and A. S. Johnson. (2011). Bearing capacity of strip footings on encapsulated granular Trenches, Diamond, 2.
[7]-Rao, G. Venkatappa, and R. K. Dutta. (1997). Ground improvement with waste Plastic, Indian Institute of Technology, New Delhi, India, Dutta, RK, National Institute of Technology, Hamirpur, India.