تحلیل آماری تاثیر پارامترهای موثر در تغییر مکان گره های خرپای پرات و ارائه مدلی مناسب برای پیش بینی آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، گروه مهندسی مکانیک، واحد اهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اهر، ایران

2 استادیار، گروه مهندسی مکانیک، واحد اهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اهر، ایران

چکیده

خرپاها یکی از پرکاربردترین سازه‌های مهندسی می‌باشند که از ترکیب المان‌های میله‌ای بوجود آمده و شکل مثلث را که پایدارترین شکل ممکن خرپا می‌باشد تشکیل می‌دهند. در این تحقیق با استفاده از تحلیل‌های آماری، تاثیر هر یک از پارامترهای جنس، قطر المان‌ها، نیروی وارده به گره‌های خرپا و ترکیب زاویه داخلی بر تغییر مکان قائم و افقی گره‌های خرپای پرات بررسی شده است. برای این منظور تعداد 45 مدل، در نرم افزار Sigma/w مدلسازی و تحلیل شده است، براساس نتایج حاصل، تحلیل آماری بر روی داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS صورت گرفته و پیوستگی هر یک از پارامترهای مذکور با تغییر مکان گره‌ها بررسی شده و رابطه‌ای برای تخمین حداکثر جابجایی گره‌های خرپا ارائه شده است. نتایج تحقیق نشان می دهند که در حالت تک پارامتری، سناریویی با ترتیب عناصرقطر ، مدول الاستیسیته و زاویه بین المان‌ها، جواب‌های به مراتب بهتری نسبت به سناریویی با پارامتر نیروی وارد بر اعضا ارائه می‌دهد و براساس نتایج آزمون پیرسون، ماکزیمم جابجایی با پارامترهای قطر، مدول الاستیسیته، نیروی وارده و زاویه بین اعضا ارتباط مستقیم و خطی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1]- فرشی، ب و علی نیا زیازی، ع.، 1390، به کارگیری روش نیرو و روش مرکزها در بهینه سازی وزن خرپاها، مجله مهندسی مکانیک شریف، سال بیست و هفتم، شماره 2.   
[2]- قدوسیان، ع و نیکوبین، ا و ریاحی، م.، 1395، بهینه سازی اندازه و شکل سازه های خرپا با روش بهینه سازی الگوریتم مثلث بهینه گر، فصلنامه مدل سازی در مهندسی ، شماره 46.
[3]- کاوه، ع و کلات جاری، و و منصوریان، پ.، 1392، بهینه یابی سریع خرپا با استفاده از الگوریتم ژنتیک موازی تحت قید قابلیت اعتماد با بهبود روش جبری نیروها و هوش مصنوعی، نشریه مهندسی عمران، سال بیست و چهارم، شماره 2.
[4]- Bekdas, G & Nigdeli, S & Yang, X., 2015, Sizing optimization of truss structures using flower pollination algorithm, Applied Soft Computing, 37, 322–331.
[5]- David, G & Morsy, M., 2016, Vertical load capacities of roof truss cross members, International Journal of Mining Science and Technology, 26, 517–520.
[6]- Islam, A and Phillips, D., 2017, an experimental analysis of a timber Howe truss, Structures, Volume 10, Pages 39-48.
[7]-Zhao, X and Yan, Sh and Chen, Y and Xu, Zh and Lu, Y., 2017, Experimental study on progressive collapse-resistant behavior of planar trusses, Engineering Structures, Volume 135, Pages 104-116.