بررسی نامنظمی جرمی در ارتفاع با استفاده از تحلیل دینامیکی فزاینده

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مهندسی سازه، گروه مهندسی عمران، واحد اهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اهر، ایران

2 استادیار، گروه مهندسی عمران، واحد اهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اهر، ایران

چکیده

در مقاله حاضر به بررسی تاثیر نامنظمی جرمی در ارتفاع ساختمان پرداخته شده است. برای نیل به این هدف دو قاب خمشی بتنی 5 و 10 طبقه به صورت دو بعدی در نرم افزار سایزمواستراکت مدلسازی شده و تحت تحریک 7 شتابنگاشت مختلف قرار گرفته است.  برای ارزیابی عملکرد لرزه ای سازه ها از تحلیل دینامیکی غیر خطی فزاینده استفاده شده است. نتایج بدست آمده بیانگر کاهش ظرفیت لرزه ای سازه های با نا منظمی جرمی در ارتفاع گشته است و بنابراین پیشنهاد میگردد تا حد امکان از ایجاد نامنظمی جرمی در ارتفاع احتراز شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1]- علیرضا مناف پور و مرسل متقی، 1394، بررسی روشهای پیشرفته تحلیل استاتیکی غیرخطی مودال و مودی متوالی برای قاب های بتن آرمه سه بعدی با نامنظمی جرمی درپلان، کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر، تبریز
[2]- فخیمی, امیرحسین و کیاچهر بهفرنیا، ۱۳۹۲، ارزیابی منحنی شکنندگی لرزه ای قابهای خمشی فولادی ویژه با نامنظمی جرمی درارتفاع، هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران، زاهدان، دانشگاه سیستان و بلوچستان.
[3]- ولیزاده لادی, حمیدرضا و سامان یغمایی سابق، ۱۳۹۰، بررسی تاثیر نامنظمی جرمی در میزان آسیب پذیری ساختمان های خمشی بتن آرمه، ششمین کنگره ملی مهندسی عمران، سمنان، دانشگاه سمنان.
[4] -Valmundsson, E. V., & Nau, J. M. (1997). Seismic response of building frames with vertical structural irregularities. Journal of Structural Engineering, 123(1), 30-41.
[5]-Al-Ali, A. A., & Krawinkler, H. (1998). Effects of vertical irregularities on seismic behavior of building structures. John A. Blume Earthquake Engineering Center.
[6]-Karavasilis, T. L., Bazeos, N., & Beskos, D. E. (2008). Estimation of seismic inelastic deformation demands in plane steel MRF with vertical mass irregularities. Engineering structures, 30(11), 3265-3275.
[7]-Le-Trung, K., Lee, K., & Lee, D. H. (2008). Seismic Behavior and Evaluation of Steel SMF Buildings with Vertical Irregularities. In 14th World Conference on Earthquake Engineering, China.
[8]-American Society of Civil Engineers. (1994). Minimum design loads for buildings and other structures (Vol. 7). Amer Society of Civil Engineers.
[9]-AISC, A. (2005). AISC 341-05. Seismic provisions for structural steel buildings. Chicago (IL): American Institute of Steel Construction.