ارزیابی سازه ای پل بتنی مسلح در زلزله های حوزه دور و نزدیک گسل

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مهندسی سازه، گروه مهندسی عمران، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 استاد، گروه مهندسی عمران، واحد شبستر، دانشگاه آزاد اسلامی، شبستر، ایران

چکیده

طبیعت غیرقابل پیش­بینی بودن زلزله، منجربه هدایت مهندسین به مطالعات آماری و احتمالاتی مسئله­ی بررسی آثار پدیده­ی زلزله شده است. حرکات ثبت شده­ی زمین تحت اثر زلزله در مناطق نزدیک گسل با آنچه که در مناطق دور از گسل اتفاق میا­فتد متفاوت می­باشد، پدیده پالس در تاریخچه شتاب، سرعت و تغییر مکان یکی از ویژگی­هایی است که زلزله حوزه نزدیک را از زلزله حوزه دور متمایز می­کند. در این تحقیق بعد از مقیاس کردن تاریخچه­های زمانی شتاب­ها، تحلیل سازه­ی پل بتنی مسلح 4 دهانه­ی 22 متری به روش تحلیل دینامیکی تاریخچه­ی زمانی بروش خطی انجام شده و نتایج در قالب نیروهای داخلی اعضا و جابجایی­ها در یک گره خاص تحت تاریخچه­ زمانی شتاب­های وارده، ارائه گردیده است. نتیجه­ی بررسی تأثیر فاصله­ی پل از گسل در نیروهای داخلی ستون­ها ناشی از زلزله نشان می­دهد که نیروهای محوری شامل نیروهای فشاری و کششی و لنگر پیچشی ستون­ها در هنگام وقوع زلزله­های نزدیک گسل بیشترین مقدار را دارند. نتیجه­ی بررسی تأثیر فاصله­ی پل از گسل در نیروهای داخلی عرشه ناشی از زلزله نشان می­دهد که نیروهای محوری و لنگر خمشی ایجاد شده در هنگام وقوع زلزله­های دور از گسل بیشترین مقدار را دارند و مقدار آنها صرفاً وابسته به شدت زلزله می­باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1]- S.L.kramer, (1996). Geotechnical Erthquake Engineering, Washington: Pearson College Division.
[2]- Mavroeidis, G. P., and A. S. Papageorgiou (2003). A mathematical representation of near-fault ground motions, Bulletin of the Seismological Society of America 93, no. 3: 1099.
[3] https://fa.wikipedia.org/wiki
[4] Malhotra P.K. (1999). Response of Building to Near-field Pulse Like Ground Motion. Earthquake Eng. Struct. Dyn . 28:1309-1326.
[5] S. Molina and C. Lindholm, (2008). A logic tree extension of the capacity spectrum method developed to estimate seismic risk in Oslo, Norway, Journal of Earthquake Engineering, pp. 877-897.
[6] P. G. Sommerville,(2005). Engineering characterization of near fault ground motions, 2005 NZSEE Conference, Pasadena, CA, USA.
[7] Bray, J.D. and Rodriguez-Marek, A. (2004). Characterisation of forward-directivity ground motions in the near-fault region, Journal of Soil Dynamics and Earthquake Engineering 24, 815-828.
[8] Stewart, J.P., Chiou, Sh.-J., Bray, J.D., Graves,R.W., Somerville, P.G., and Abrahamson, N.A.(2001). Ground motion evaluation proceduresfor performance-based design PEER, Center College of Engineering University of California, Berkeley.
[9]- محسن گرامی و همکارانش، 1387، مقایسه طیف طرح چند آیین نامه طرح لرزه ای با طیف پاسخ زلزله های نزدیک گسل، چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشگاه تهران، اردیبهشت 1387.
[10]- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، 1387، آیین نامه طرح پلهای راه و راه آهن در برابر زلزله-نشریه شماره463.
[11]- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، 1388، آیین نامه طرح و محاسبه پل‌های بتن آرمه-نشریه شماره 389.
[12]- پایگاه داده های علوم زمین کشورwww.ngdir.ir.
[13]- سایت سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورwww.gsi.ir.