بررسی و مدل سازی تاثیر پارامترهای جنس، قطر، بارگذاری و زاویه داخلی اعضای خرپا در تغییر مکان گره های آن

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، گروه مهندسی مکانیک، واحد اهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اهر، ایران

2 استادیار، گروه مهندسی مکانیک، واحد اهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اهر، ایران

چکیده

خرپاها مجموعه‌ای از اعضا هستند که همگی در یک صفحه قرار داشته و ترکیب آنها یک شبکه مثلثی ایجاد نماید. با توجه به اینکه در خرپاها فرض می‌شود که اعضا در انتهای خود به اعضای دیگر لولا شده‌اند بنابراین شکل مثلثی تنها شکل پایدار خواهد بود. در این تحقیق به بررسی تاثیر تغییر زوایای داخلی خرپا، مدول الاستیسیته اعضای خرپا، نیروهای وارد بر خرپا و همچنین قطر اعضای خرپا بر تغییر مکان گره های خرپا پرداخته شده است. بدین منظور تعداد 45 مدل جهت بررسی، در نرم افزار Sigma/w مدلسازی و تحلیل شده است. نتایج تحلیل بیانگر این مطلب می باشد که مصالح با مدول الاستیسیته کمتر تغییر مکان افقی و قائم بیشتری را خواهند داشت، همچنین تغییر مکان افقی تکیه گاه  با 2 درجه آزادی بیشتر از تغییر مکان تکیه گاه با 1 درجه آزادی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


1- فرشی، ب و علی نیا زیازی، ع.، 1390، به کارگیری روش نیرو و روش مرکزها در بهینه سازی وزن خرپاها، مجله مهندسی مکانیک شریف، سال بیست و هفتم، شماره 2.   
2- قدوسیان، ع و نیکوبین، ا و ریاحی، م.، 1395، بهینه سازی اندازه و شکل سازه های خرپا با روش بهینه سازی الگوریتم مثلث بهینه گر، فصلنامه مدل سازی در مهندسی ، شماره 46.
3- کاوه، ع و کلات جاری، و و منصوریان، پ.، 1392، بهینه یابی سریع خرپا با استفاده از الگوریتم ژنتیک موازی تحت قید قابلیت اعتماد با بهبود روش جبری نیروها و هوش مصنوعی، نشریه مهندسی عمران، سال بیست و چهارم، شماره 2.
4- Bekdas, G., Nigdeli, S. and Yang, X., 2015, Sizing optimization of truss structures using flower pollination algorithm, Applied Soft Computing, 37, 322–331.
5- David, G. and Morsy, M., 2016, Vertical load capacities of roof truss cross members, International Journal of Mining Science and Technology, 26, 517–520.
6-Islam, A. and Phillips, D., 2017, an experimental analysis of a timber Howe truss, Engineering Structures, 10, 39-48.
7- Zhao, X., Yan, Sh., Chen, Y., Xu, Zh. and Lu, Y., 2017, Experimental study on progressive collapse-resistant behavior of planar trusses, Engineering Structures, 135, 104-116.