ارزیابی پتانسیل روانگرایی ساختگاه سد باراندوز ارومیه براساس آزمون مقاومت نفوذ مخروط (CPT)

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی، گروه زمین شناسی، واحد اهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اهر، ایران

2 استادیار، گروه تکتونیک، دانشکده علوم، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

3 استادیار، گروه زمین شناسی، واحد اهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اهر، ایران

چکیده

یکی از پدیده هایی ژئوتکنیک لرزه ای، وقوع روانگرایی در لایه هایی خاکی است . این پدیده در رسوبات ماسه ای اشباع سیلت دار غیر متراکم صورت می گیرد که در آن خاک اشباع در اثر تنش شدیدی که به آن وارد می شود مقاومت و سختی خود را به طور کامل از دست می دهد و مانند یک مایع رفتار می کند. این تنش وارده می تواند در اثر تکان های ناشی از زمین لرزه یا دگرگونی های ناگهانی در شرایط تنش خاک باشد. در این حالت مقاومت برشی خاک برابر صفر می شود و توانایی باربری خود را از دست می دهد. مقاومت روانگرایی خاکها را میتوان به روش های آزمایشگاهی وصحرایی تعیین نمود. هدف اصلی دراین تحقیق، مقایسه میزان پتانسیل روانگرایی براساس روش آزمون مقاومت نفوذ مخروط (CPT) و  آزمون مقاومت نفوذ استاندارد (SPT) در محدوده سد باراندوز ارومیه می باشد. در ادامه شاخص پتانسیل روانگرایی لایه های خاکی برای هر دو روش جهت تعیین میزان خطر روانگرایی ارزیابی شده است. در تحقیق حاضر، 13 حلقه گمانه و 118 لایه خاکی، باتوجه به نوع وجنس خاک وسطح آب زیر زمینی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده از تحقیق حاضرنشان می دهد که محدوده مورد مطالعه دارای روانگرایی بالایی بوده  و بیشترین خاکهای روانگرا شده مربوط به خاکهای شنی وماسه ای سیلت دار میباشد و همچنین روش آزمون  مقاومت نفوذ مخروط (CPT)، دارای شاخص پتانسیل روانگرایی بیشتری نسبت به روش آزمون مقاومت نفوذ استاندارد(SPT ) برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


1- Idriss I. M. and Boulanger R. W., 2006, Semi-empirical procedures for evaluating liquefaction potential during earthquakes, Soil Dynamic and Earthquake Engineering, 26, 115–130.
2-Robertson P. K. and Wride C. E., 1998, Evaluation Cyclic Liquefaction Potential Using the Cone Penetration Test, Canadian Geotechnical Journal, 35(3), 442.
3- Iwasaki, T., Tokida, K., Tatsuko, F., and Yasuda, S., 1978, A practical method for assessing soil liquefaction potential based on case studies at various sites in Japan, Proceedings of 2nd International Conference on Micro zonation, San Francisco, 885–896.
 4- Iwasaki, T., Tokida, K., Tatsuoka, F., Watanabe, S., Yasuda, S., and Sato, H., 1982, Micro zonation for soil liquefaction potential using simplified methods, Proceedings of 2nd International Conference on Micro zonation, Seattle, 1319–1330.
 5- Andrus R. D. and Stokoe K. H., 1997, Liquefaction Resistance Based on Shear Wave Velocity, NCEER Workshop on Evaluation of Liquefaction Resistance of Soils, Technical Report NCEER-97-0022, T.L. Youd and I.M. Idriss, Eds, Held 4-5 January 1996, Salt lake City, UT, NCEER, Buffalo, NY, 88-128.
 6- Idriss I. M., 1999, An update to the Seed-Idriss simplified procedure for evaluating liquefaction potential, In: Proceedings, TRB workshop on new approaches to liquefaction, publication no. FHWARD-Federal Highway Administration, 99-165.
 7- Seed H. B., Tokimatsu K., Harder L. F. and Chung R. M., 1985, The Influence of SPT Procedures in Soil Liquefaction Resistance Evaluations, Journal of Geotechnical Engineering, 111(12), 1425-1445.
 8- Skempton A. K., 1986, Standard Penetration Test Procedures and the Effects in Sands of Overburden Pressure, Relative Density, Particle Size, Aging and over consolidation, Journal of Geotechnique, 36(3), 425-447.
 9- Hynes M. E. and Olsen R. S., 1998, Influence of Confining Stress on Liquefaction Resistance, Proceeding, International Workshop on the Physics and Mechanics of Soil Liquefaction, held 10-11 September 1998, Baltimore, M.D., A.A. Balkema, Rotterdam, Netherlands.