شماره‌های پیشین نشریه

فصلنامه علمی-تخصصی رویکردهای نوین در مهندسی عمران مقاله های اصیل علمی- پژوهشی را در دو زبان فارسی و انگلیسی به چاپ می رساند. هیات تحریریه مجله جمعی از اساتید با سابقه اشتهار علمی از دانشگاه های معتبر ایران می باشند که با دقت نظر و ارزیابی دقیق تلاش می کند تا مقالات معتبر و مفید در این مجله ارائه نمایند. فصلنامه علمی- تخصصی رویکردهای نوین در مهندسی عمران در گرایش های مختلف مهندسی عمران به شرح ذیل مقاله به چاپ می رساند:

- مهندسی سازه

-مهندسی زلزله

- مهندسی ژئوتکنیک

- مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی

- مهندسی و مدیریت  منابع آب

- مهندسی و مدیریت ساخت پروژه

- مهندسی سواحل و سازه های دریایی

- مهندسی راه و ترابری

- مهندسی حمل و نقل

- نقشه برداری

لازم به یادآوری است که فصلنامه رویکردهای نوین در مهندسی عمران تنها از اعضاء هیئت علمی دانشگاهها مقاله دریافت می نماید. لذا از دانشجویان محترم تقاضا می گردد که مقالات خود را از طریق استاد راهنما ارسال نمایند.

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

سردبیر ویراستار ادبی نشریه مدیر داخلی
شاپا چاپی
2588-6886
شاپا الکترونیکی
2588-7122

بانک ها و نمایه نامه ها