رویکردهای نوین در مهندسی عمران (JNACE) - واژه نامه اختصاصی