اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر روزبه دبیری

دکتری تخصصی مهندسی عمران- ژئوتکنیک استادیار، گروه مهندسی عمران، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

rouzbeh_dabiriiaut.ac.ir
0000-0002-1807-1945

ویراستار ادبی نشریه

علیرضا ناصری

مربی، گروه مهندسی عمران، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

naserigmx.com

مدیر داخلی

دکتر علیرضا علیزاده مجدی

دکتری تخصصی مهندسی عمران-ژئوتکنیک استادیار، گروه مهندسی عمران، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

alimajdiiyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر علاء الدین بهروش

دکتری تخصصی مهندسی عمران- سازه استاد،گروه مهندسی عمران-سازه، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز

behraveshtabrizu.ac.ir

دکتر یوسف حسن زاده

دکتری تخصصی مهندسی عمران- آب و سازه های هیدرولیکی استاد، گروه مهندسی عمران- آب و سازه های هیدرولیکی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز

yhassanzadehtabrizu.ac.ir

دکتر وحید نورانی

دکتری تخصصی مهندسی عمران- آب و سازه های هیدرولیکی استاد، گروه مهندسی عمران- آب و سازه های هیدرولیکی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز

nouranitabrizu.ac.ir

دکتر مسعود حاجی علیلو

دکتری تخصصی مهندسی عمران- ژئوتکنیک استاد، گروه مهندسی عمران- ژئوتکنیک، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز

mhbonabgmail.com

دکتر سیامک طلعت اهری

دکتری تخصصی مهندسی عمران- سازه استاد، گروه مهندسی عمران-سازه، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز

siamak.talataharitabrizu.ac.ir

دکتر فرج ا... عسکری

دکتری تخصصی مهندسی عمران- ژئوتکنیک دانشیار، گروه مهندسی عمران- ژئوتکنیک، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

askariiiees.ac.ir

دکتر شهاب الدین یثربی

دکتری تخصصی مهندسی عمران- ژئوتکنیک دانشیار، گروه مهندسی عمران- ژئوتکنیک، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت مدرس

yasrobismodares.ac.ir

دکتر هوشنگ کاتبی

دکتری تخصصی مهندسی عمران- ژئوتکنیک دانشیار، گروه مهندسی عمران- ژئوتکنیک، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز

katebitabrizu.ac.ir

دکتر صمد دیلمقانی

دکتری تخصصی مهندسی عمران استاد، گروه مهندسی عمران-سازه، دانشکده فنی، دانشگاه تبریز

sdilmaghanitabrizu.ac.ir

دکتر حسین سلطانی

دانشیار، دکتری تخصصی مهندسی عمران-ژئوتکنیک دانشیار، گروه مهندسی عمران، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

hsoltaniazaruniv.ac.ir

دکتر جبارعلی ذاکری سردوردی

دکتری تخصصی مهندسی عمران- راه و ترابری دانشیار، گروه تخصصی مهندسی خط و سازه های ریلی، دانشگاه علم و صنعت ایران

zakeriiust.ac.ir

دکتر وحید صابری

دکتری تخصصی مهندسی عمران-زلزله استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشگاه غیر انتفاعی ایوانکی، سمنان، ایران

saberi.vahidgmail.com

دکتر حمید صابری

دکتری تخصصی مهندسی عمران-سازه استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشگاه غیر انتفاعی ایوانکی، سمنان، ایران

saberi.hamidgmail.com

دکتر شرف اوروج

مهندسی عمران-راه و ترابری استاد، گروه مهندسی عمران، دانشگاه فنی کارادنیز، ترکیه

orucktu.edu.tr

دکتر حسین گوکچه کوش

استاد، دکتری مهندسی آب و محیط زیست گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه خاور نزدیک، نیکوزیا، قبرس شمالی

huseyin.gokcekusneu.edu.tr

دکتر علی داننده مهر

دانشیار، دکتری مهندسی مدیریت منابع آب گروه مهندسی عمران، دانشگاه بیلیم، آنتالیا، ترکیه

ali.danandehantalya.edu.tr

دکتر مهدی مخبری

دکتری تخصصی مهندسی عمران-ژئوتکنیک استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشگاه غیر انتفاعی زند

mehdimokhberigmail.com

دکتر بابک کریمی قلعه جوق

مهندسی عمران-ژئوتکنیک استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشگاه فنی ارضروم، ترکیه

babak.ghalehjougherzurum.edu.tr

دکتر سپهر ساعدی

مهندسی عمران-راه و ترابری استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشگاه آوراسیا، ترکیه

saedi.sepehrgmail.com

دکتر سینا کورهلی

مهندسی سازه استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

ss.kourehliazaruniv.ac.ir

دکتر مسعود عامل سخی

مهندسی ژئوتکنیک لرزه ای استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی قم، قم، ایران

amelsakhiqut.ac.ir

دکتر ابراهیم اصغری کلجاهی

دکتری تخصصی زمین شناسی مهندسی دانشیار، گروه علوم زمین، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

e-asgharitabrizu.ac.ir
0000-0003-0408-6107

حمید رضا حیدری نوقابی

مهندسی راه آهن استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشکده راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران

h_heydariiust.ac.ir

عباسعلی صادقی

دکتری تخصصی مهندسی عمران-سازه گروه مهندسی عمران، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران

abbasali.sadeghiiaubir.ac.ir
0000-0002-3016-9080