بر اساس نویسندگان

آ

 • آذرآبادی، آرش [1] کارشناس بهره‌برداری از سد و شبکه
 • آذروش، حمید [1] کارشناسی ارشد، گروه مهندسی عمران – آب و سازه های هیدرولیکی، واحد اهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اهر، ایران
 • آقالاری، مهدیه [1] کارشناسی ارشد مهندسی سازه، گروه مهندسی عمران، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

ا

 • ابیض اسکویی، رضا [1] گروه مهندسی عمران، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.
 • احترامی، علی اکبر [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی ژئوتکنیک، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان.
 • احترامی، علی اکبر [1] کارشناسی ارشد مهندسی ژئوتکنیک، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران
 • اشراقی، امیر [1] کارشناسی ارشد مهندسی ژئوتکنیک، گروه مهندسی عمران، دانشگاه یزد، یزد، ایران
 • اشکانی، توحید [1] کارشناسی ارشد مهندسی سازه، گروه مهندسی عمران، واحد اهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اهر، ایران
 • اشگی، معصومه [1] کارشناسی ارشد، مهندسی سازه، دانشگاه غیر انتفاعی شمال، آمل، ایران
 • اعتباری، محمدعلی [1] کارشناسی مهندسی و مدیریت ساخت، گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران
 • اکبری، محمود [1] استادیار،گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
 • امیری، رادش [1] کارشناسی مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
 • انصاری، بهمن [1] ژئوتکنیک، عمران، مهندسی، دانشگاه زنجان، ایران

ب

 • باقرزاده، احد [2] استادیار، گروه مهندسی عمران، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • بیدشکی، محمد جواد [1] کارشناس ارشد مهندسی راه و ترابری، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • بصیری، محمدرضا [1] کارشناسی ارشد مهندسی عمران- ژئوتکنیک، گروه مهندسی عمران، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • بهروز سرند، فریبا [1] گروه مهندسی عمران، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.
 • بهمن زاده، فرناز [1] دانشجوی دکتری مهندسی و مدیریت ساخت، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

پ

 • پناهی شهری، امید [1] کارشناس ارشد مهندسی عمران-سازه، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

ت

 • توفیق آذری، فهید [1] کارشناسی ارشد مهندسی ژئوتکنیک، گروه مهندسی عمران، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

ج

 • جعفری، عبدا... [1] دانشجوی دکتری مهندسی سازه، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
 • جعفری نژاد، سهیل [1] کارشناس ارشد مهندسی عمران-سازه، گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • جمشیدی آوانکی، محمد [1] دانشجوی دکتری، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

ح

 • حیاتی، پرهام [1] استادیار، گروه مهندسی عمران، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • حسنی، ابوالفضل [1] استاد، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس، مرکز تحقیقات مهندسی راه و ترابری، تهران، ایران
 • حسنی، احمد [1] گروه مهندسی عمران- زلزله، پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایران
 • حسینی، سید سجاد [1] کارشناسی ارشد، گروه مهندسی عمران، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • حسینی، عبدا... [1] دانشیار، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • حسن پور صدقی، محمد [1] استادیار، گروه تکتونیک، دانشکده علوم، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • حسن پوری نوتاش، نوید [1] دانشجوی دکتری مهندسی عمران- ژئوتکنیک، گروه مهندسی عمران، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.
 • حسین زاده، لیلا [1] استادیار، گروه مهندسی عمران، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
 • حضرتی، سعید [1] کارشناسی ارشد مهندسی سازه، گروه مهندسی عمران، واحد فومن و شفت، دانشگاه آزاد اسلامی، فومن و شفت، ایران
 • حوایی، آرش [1] دانشجوی دکتری مهندسی عمران- ژئوتکنیک، گروه مهندسی عمران، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

خ

د

 • دبیری، روزبه [1] استادیار، گروه مهندسی عمران، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران،
 • دبیری، روزبه [6] گروه مهندسی عمران، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران،
 • دریاباری، سید محمد مهدی [1] گروه مهندسی عمران- ژئوتکنیک، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • دینی، مهدی [1] استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

ر

 • ربیعی، امیر مهدی [1] کارشناسی مهندسی عمران، گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • رضائی فرعی، امیرحسن [1] استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان؛
 • رضائی فرعی، امیرحسن [1] استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران
 • رفیعی، حمیده [1] کارشناسی ارشد مهندسی سازه، گروه مهندسی عمران، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
 • رمضانیان پور، امیر محمد [1] استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • رمضانیان پور، علی اکبر [1] استاد، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
 • رنجبر، آیسان [1] کارشناسی ارشد مهندسی عمران- ژئوتکنیک، گروه مهندسی عمران، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

ز

 • زحمتی، باقر [1] کارشناسی ارشد مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی، گروه مهندسی عمران، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
 • زرعی چیان، مازیار [1] دانشجوی دکتری مهندسی و مدیریت ساخت، گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران
 • زهفروش، کسری [1] کارشناسی ارشد مهندسی ژئوتکنیک، گروه مهندسی عمران، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

س

 • سدیدی، نرگس [1] کارشناس ارشد مهندسی سازه، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل، ایران

ش

 • شیخ بگلو، تهمینه [1] کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی، گروه زمین شناسی، واحد اهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اهر، ایران
 • شیرزادی جاوید، علی اکبر [1] استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران
 • شرقی، الناز [1] استادیار، گروه مهندسی آب، دانشکده فنی مهندسی عمران، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • شرقی، الناز [1] گروه مهندسی آب، دانشکده فنی مهندسی عمران، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • شکرچی زاده، محمد [1] استاد،گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران، تهران، ایران

ص

 • صالح اهری، رضا [1] گروه مهندسی عمران، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
 • صدیقی، سعید [1] کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
 • صفی خانی، فاطمه [1] گروه مهندسی عمران، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

ع

 • عابدی، محمد [1] کارشناسی ارشد، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • عباسی، مهدی [2] کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، گروه مهندسی مکانیک، واحد اهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اهر، ایران
 • عبدی، ناصر [1] استادیار، گروه زمین شناسی، واحد اهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اهر، ایران
 • عبدا... زاده، غلامرضا [1] دانشیار، گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروان بابل، بابل، ایران
 • عسکری، فرج ا... [1] پژوهشکده ژئوتکنیک، پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله
 • علیزاده مجدی، علیرضا [2] گروه مهندسی عمران، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
 • عندلیب، غلامرضا [1] دانشجوی دکترای سازه های هیدرولیکی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تبریز تبریز، ایران
 • عندلیب، غلامرضا [1] دکتری آب و سازه های هیدرولیکی، گروه مهندسی آب، دانشکده فنی مهندسی عمران، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • عندلیب، غلامرضا [1] دکترای سازه های هیدرولیکی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تبریز تبریز، ایران

غ

ف

 • فرحبد، فرهنگ [1] استادیار، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، بخش مهندسی سازه، تهران، ایران
 • فرد مرادی نیا، سینا [2] استادیار، گروه مهندسی عمران، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.
 • فیروزفر، علیرضا [1] ژئوتکنیک، عمران، مهندسی، دانشگاه زنجان، ایران
 • فکری، سونیا [1] کارشناسی ارشد مهندسی سازه، گروه مهندسی عمران، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
 • فلاحی، مرتضی [1] کارشناسی ارشد مهندسی راه و ترابری، گروه مهندسی عمران، واحد اهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اهر، ایران

ق

 • قدوسی، پرویز [1] استاد، گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران
 • قمری، علی [1] استادیار، گروه مهندسی عمران، واحد دره شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، دره شهر، ایران

ک

 • کاظمیان، مازیار [1] کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
 • کاکاوند، علی [1] گروه مهندسی عمران-ژئوتکنیک، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران
 • کفاش چرندابی، ندا [1] استادیار،گروه نقشه برداری، دانشکده فنی و مهندسی مرند، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • کمالی، سید امیر [1] گروه مهندسی عمران، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • کورهلی، سینا [1] استادیار، گروه مهندسی عمران، واحد اهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اهر، ایران

گ

 • گلچین، بابک [1] استادیار، گروه مهندسی عمران، واحد اهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اهر، ایران
 • گلشنی، علی اکبر [1] استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

م

ن

 • ناصری، علیرضا [1] دانشجوی دکتری، گروه مهندسی عمران، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
 • نقی پور، مرتضی [1] استاد، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل، ایران
 • نگهبان ژاله، احسان [1] گروه مهندسی عمران، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.
 • نوذریان آرانی، محمدحسین [1] کارشناس ارشد مهندسی عمران-سازه، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
 • نورالهی بسطام، الیاس [1] کارشناسی ارشد، گروه سنجش از راه دور(GIS) ، واحد اهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اهر، ایران
 • نورانی، وحید [1] استاد، دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • نورانی، وحید [1] استاد، گروه مهندسی آب، دانشکده فنی مهندسی عمران، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • نورانی، وحید [1] گروه ههندسی آب، دانشکده فنی مهندسی عمران، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران