رویکردهای نوین در مهندسی عمران (JNACE) - اهداف و چشم انداز