کلیدواژه‌ها = تعداد دهانه
بررسی تأثیر تعداد دهانه بر احتمال رخداد فروریزش لرزه ای در قاب‌های خمشی و مهاربندی

دوره 6، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 22-41

وحید صابری؛ حمید صابری؛ عباسعلی صادقی