کلیدواژه‌ها = شاخص خرابی
بررسی عملکرد سازه‌ی نامنظم قاب خمشی فولادی تحت فروریزش پیش‌رونده به روش-های استاتیکی و دینامیکی غیرخطی

دوره 4، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 23-47

کوروش مهدی زاده؛ مصطفی افرائی؛ عباسعلی صادقی؛ ُسیده وحیده هاشمی


بررسی عملکرد پارامترهای تغییر شکل و انرژی در ارزیابی خرابی لرزه‌ای سازه‌های فولادی

دوره 3، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 1-23

عباسعلی صادقی؛ سیده وحیده هاشمی؛ کوروش مهدی زاده