بررسی عملکرد سازه‌ی نامنظم قاب خمشی فولادی تحت فروریزش پیش‌رونده به روش-های استاتیکی و دینامیکی غیرخطی

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه عمران،دانشکده مهندسی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران

2 گروه عمران، دانشکده مهندسی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

3 گروه عمران، دانشکده مهندسی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

4 گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

چکیده

این تحقیق به‌منظور بررسی میزان شاخص خرابی در سازه‌های نامنظم تحت تأثیر گسیختگی پیش‌رونده بر اساس ارزیابی شاخص خرابی با لحاظ کردن رفتار غیرخطی مصالح و غیرخطی هندسی به روش استاتیکی و دینامیکی می‌باشد. همچنین میزان تأثیر گسیختگی پیش‌رونده در میزان شاخص خرابی در هر یک از المان‌ها و میزان تأثیر موقعیت حذف ستون در میزان شاخص خرابی در هر یک از المان‌ها نیز موردبررسی قرارگرفته است. برای این منظور در این تحقیق، یک ساختمان 4 طبقه با قاب خمشی و  با پلان نامنظم و همچنین نامنظم در ارتفاع به‌عنوان ساختمان موردبررسی انتخاب‌شده است. بارگذاری سازه بر اساس مبحث ششم از مقررات ملی ساختمان و همچنین استاندارد 2800 انجام‌شده است. طراحی سازه بر طبق کنترل ضوابط موجود در مبحث دهم از مقررات ملی ساختمان صورت گرفته است. برای طراحی از نرم‌افزار ETABS استفاده‌شده است. در مرحله دوم سازه نهایی در نرم‌افزار ABAQUS مدل‌سازی شده و با در نظرگیری شرایط غیرخطی مصالح و غیرخطی هندسی تحت ترکیب بار داده‌شده در آیین‌نامه GSA به‌صورت استاتیکی و دینامیکی غیرخطی مورد تحلیل قرارگرفته است. در مرحله تحلیل استاتیکی غیرخطی ظرفیت نهایی سازه تحت حذف هر یک از ستون‌ها با استفاده از منحنی پوش قائم موردبررسی قرارگرفته است. بر اساس نتایج این تحلیل‌ها مشاهده شد که بیشترین پتانسیل خرابی را ستون گوشه دارد. در مرحله دوم پاسخ سازه به فروریزش پیش‌رونده تحت بار موجود با استفاده از تحلیل دینامیکی غیرخطی نسبت به سناریوهای مختلف حذف ستون موردبررسی قرارگرفته است. میزان تغییر مکان گره بالای ستون حذف‌شده و همچنین نسبت حداکثر دوران ایجادشده در تیرهای موجود در ناحیه بحرانی اطراف ستون به دوران تسلیم موردبررسی قرارگرفته است. نتایج تحلیلی دینامیکی و استاتیکی کاملاً تطابق دارد.

کلیدواژه‌ها


[1]- Shiga, T., Shibata, A. and Takahashi, T., 1968, Earthquake damage and wall index of reinforced concrete buildings, Proc. ohoku District Symposium., Architectural Institute of Japan,  29-32.
[2]- Yang, Y., Yang, L., 1980, Empirical Relationship between Damage to Multistory Brick Buildings And Strength of Walls During The Tangshan Earthquake, Proc. 7th World Conf. On Earthquake Engineering, 6, Istanbul, 501-508.
[3]- Willliams, M. S., and Sixsmith, R. G., 1995, Seismic damage indices for concrete structures: a state-of-the-art review, Earthquake Spectra, ll, 2, 102-113.
[4]- Ishiyama, Y., 2012, Introduction to Earthquake Engineering and Seismic Codes in the World, iisee.kenken.go.jp.
[5]- Kazemi, H., Ashtiany, M., Azarbakht, A., 2015, Development of Fragility Curves by using New Spectral Shape Indicators and a Weighted Damage Index: Case Study of the City of Mashhad, Iran, Journal of Earthquake Engineering and Structural Vibration, 16, 383, 395.
[6]- Whitman, R.V., Reed, J. W. and Hong, S. T., 1973, Earthquake Damage Probability Matrices, Proceedings of the Fifth World Conference on Earthquake Engineering, Rome, Italy. [7]- Nakano, Y., and Okada, T., 1974, Reliability analysis on seismic capacity of existing reinforced concrete buildings in Japan, Journal of Structural and Construction Engineering, AIJ, 406, 37-43.
[8]-Stephens, J. E., Yao, J. T. P., 1987, Damage Assessment Using Response Measurements, Journal of Structural Engineering, ASCE. 113, 4, 787-801.
[9]-­ Bertero, V., and Bresler, Y., 2001, Improved Shaking and Damage Parameters for Post Earthquake Applications, Proceedings of the SMIP01 Seminar on Utilization on Strong Motion Data, Los Anjeles, California, September 12, 1-22.
[10]- Banon, H., Veneziano D., 1982, Seismic Damage in Reinforced Concrete Frames, Earthquake Engineering and Structural Dynamic, 10, 179-193.
[11]-­Krawinkler, H. and Zohrei, M., 1983, Cumulative Damage in Steel Structures Subjected to Earthquake Ground Motions, Computer Structure, 16, 1-4, 531-541.
[12]- Park, Y. J, Reinhorn, A. M., and Kunnath, S. K., 1987, Inelastic Damage Analysis of Frame Shear Wall Structure, Technical Report NCEER 87-0008.
[13]- Park, Y. J., Ang, A. H. S., 1985, Mechanistic Seismic Damage Model for Reinforced Concrete, Journal of Structure Engineering, ASCE, 111, 3, 722-739.
[14]- Roufaiel, M. S. L., Meyer, C., 1987, Analytical Modelling of Hysteretic Behavior of R/CFrames, Journal of Structure Engineering, 113, 3, 429-444.
[15]- Powell, G. H., and Allahabadi, R., 1998, Seismic damage prediction by deterministic methods: concept and procedures, Earthquake Engineering and Structural Dynamics, 16, https://doi.org/10.1002/eqe.4290160507 
[16]-­ Corteza, Y., 2000, Correlation of Building Damage with Indices of Seismic Ground Motion Intensity during the 1999 Chi-Chi, Taiwan Earthquake, International Workshop on annual Commemoration  of Chi-Chi Earthquake Taipei, Taiwan, R. O. C., September 18-20.
[17]- Bracci, J. M., Reinhorn, A. M., Mander, J. B., Kunnath, S. K., 1989, Deterministic Model forSeismic Damage Evaluation of Reinforced Concrete Structures, Technical Report NCEER-89-0033, State University of New York, Buffalo.
[18]- Krawinkler H., Nassar A. A., 1992, Seismic Design based on Ductility and Cumulative Damage Demands and Capacities, Nonlinear Seismic Analysis and Design Reinforced Concrete Buildings, Edited by: Fajfar P., Krawinkler H., Elsevier Applied Science.
[19]- Kevil, O., 2000, Classifications of Structural Types and Damage Patterns of Buildings for Earthquake Field Investigation. Proc. of the 12th World Conf. of Earthquake Engineering, Auckland, New Zealand.
[20]- Daali, M. L., and Korol, R. M., 1996, Adequate ductility â steel beams under earthquake-type loading, Engineering Structures, 18, 2, 179-189.
[21]- Ghobarah, A., Abou-elfath, H. and Biddah, A., 1999, Response-based damage assessment of structures, Earthquake Engineering and Structural Dynamics, 28, https://doi.org/10.1002/(SICI)1096-9845(199901)28:13.0.CO;2-J.
[22]- Ghobarah, A., EI-Attar, M.,1998, Seismic performance evaluation of reinforced concrete buildings, 11th European Conference on Earthquake Engineering, Balkema, Rotterdam.
[23]-  Skjaerbaek, P. S., Nielsen, S. R. K., Kirkegaard, P. H. and Cakmak, A. S., 1998, Damage localization and quantification of earthquake excited RC- frames, Earthquake Engineering and Structural Dynamics, 27, https://doi.org/10.1002/(SICI)1096-9845(199809)27:93.0.CO;2-C.
[24]- Miyakoshi, j. and Hayashi, Y., 2000, Correlation of Building Damage with Indices of Seismic Ground Motion Intensity during the 1999 Chi-Chi, Taiwan Earthquake, International Workshop on annual Commemoration  of Chi-Chi Earthquake Taipei, Taiwan, R. O. C., September 18-20.
[25]- ­Mikami, T. and Imura, H, 2001, Demand Spectra of Yield Strength and Ductility Factor to Satisfy the Required Seismic Performance Objectives, Proceeding of JSCE, No. 689/1-57, p. 333-342, 2001.
[26]- Papadopoulos, P. Mitsopoulou, E., and Athanatopoulou, A., 2002, Failure Indices for R/C Building Structures, 12th European Conference on Earthquake Engineering. Paper Reference 616, Elsevier Science Ltd.
[27]- Barghi, M., and Abasnia, R., 2004, Augury of RC columns destruction type in cyclic lateral load, Proceeding 7th International Conference on Civil Engineering. Tehran, Iran.
[28]- Kianfar, A., Estekanchi, H. and Vafai, A., 2005, A study of damage indexes performance in seismic analysis of steel frames, Proceedings of the 2nd National Congress on Civil Engineering, IUST, Iran, 1025, 1-8 . (In Persian),
[29]- Gerami, M., 2010, Study the Function of Deformation Energy Parameteric Assessing Seismic Damages in Steel Frames, Journal of Earthquake Engineering, 131, 8,1301-1315.
[30]- Jeong, S. H., and Elnashai, A. S., 2006, New three-dimensional damage index for RC buildings with planarirregularities, Journal of Structural Engineering, 132, 9, 1482-1490.
[31]- Ganjavi, B, Vaseghi Amiri, J., Ghodrati Amiri, G., Sarvghad moghadam, A. R., 2014, Distribution of damage, absorption and loss of seismic energy in moment resisting RC frames (MDOF), Proceedings of the 2nd national congress on civil engineering, Iran University of Sience and Technology.
[32]- برقی، م.، رجبی، ر.،  و رجبی، ر.، 1388، توسعه مدل شاخص خسارت Park - Ang و برنامه کامپیوتری IDARC-2D، نخستین کنفرانس بین المللی تکنولوژی بتن، تبریز، مرکز ملی مقاوم‌سازی.
[33]- Sadeghi, K., 2011, Energy based structural damage index based on nonlinear numerical simulation of structures subjected to oriented lateral cyclic loading, International Journal of Civil Engineering, 9, 3, 155-164.
[34]- Van Cao, V., Raonagh, H. R., 2014, Correlation between seismic parameters of far-fault motions and damage indices of low-rise reinforced concrete frames, Soil dynamic and earthquake engineering, 66, 102-112.
[35]- Jeong, G. D., 1988, The Effect of Earthquake Duration on the Damage ofStructures, Earthquake Engineering and Structural Dynamic, 16, 1201-1211.
[36]- Murik, A., and Simon, R., 2014, Use of constant cumulative ductility spectra for performance-based seismic design of ductile frames, 13th U.S. National Conference on Earthquake Engineering.
[37]- Rajeev, P. and Wijesundara, K. K., 2014, Energy-based damage index for concentrically braced steel structure using continuous wavelet transform, Journal of Constructional Steel Research, 103, 241-250.
[38] - شعبانی افراپلی, س.، عبداله زاده، غ.، 1394، تاثیر میراگرهای ویسکوالاستیک بر کاهش خسارت لرزه‌ای قاب‌های فولادی تحت زلزله‌های حوزه دور، دومین کنفرانس بین المللی ژئوتکنیک و مهندسی لرزه‌ای شهری، تبریز، شرکت دانش بنیان لرزه پایدار آذربایجان زیر نظر دانشگاه تبریز.
[39]- Emami, A. R., Halabian, A. M., 2014, Spatial distribution of ductility demand and damage index in 3D RC frame structures considering directionality effects, The Structural Design of Tall and Special Buildings, 24, 16, 941-961.
[40] - عباسی, ش. و میرزایی، ر.، 1395، ارزیابی لرزه‌ای ساختمانهای بتنی نسبت به نوع شاخصهای خرابی و رسم منحنی شکنندگی، دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری، تهران، کنفدراسیون بین المللی مخترعان جهان (IFIA)،  دانشگاه جامع علمی کاربردی.
[41]- Mirzaaghabeik, H., Vosoughifar, H. R., 2016, Comparison between quality and quantity seismic damage index for LSF systems, Engineering Science and Technology, an International Journal, 19, 497–510.
[42]- Sadeghi, A., Kazemi, H., Hashemi, S. V., 2018, Prioritization and assessment of the existing damage indices in steel moment-resisting framed structures, Journal of Civil Engineering and Structures, 2, 3, 20-42.
[43]- Jinkoo, K., Youngho, L., Hyunhoon, Ch., 2011, Progressive collapse resisting capacity of braced frames, Structural Design Tall Special Building, 20, 257–270.
[44]- G SA., 2003, Progressive collapse analysis and design guidelines for federal office buildings and major modernization projects, The U.S. General Services Administration.
[45]-  Abaqus, 2012, Abaqus/standard. Version 6.11, ABAQUS, Inc., Pawtucket, R. I.
 [46] -شهبازی، ر.، یکرنگ نیا، م.، 1395، راهنمای کاربردی ABAQUS به همراه مسائل مهندسی عمران سازه و ژئوتکنیک، تهران: انتشارات علم عمران.