مطالعه آزمایشگاهی و عددی مقاوم سازی پایه پل های بتن آرمه

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده مهندسی عمران، موسسه آموزش عالی آیندگان، تنکابن، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران، موسسه آموزش عالی آیندگان، تنکابن، ایران

چکیده

بکارگیری انواع روش های بهسازی و مقاوم سازی پل ها در چند دهه اخیر پیشرفت چشم گیری یافته است. قبل از مقاوم سازی، مطالعه برروی پل باید انجام گیرد که چگونه و با چه روشی می توان طول عمر مفید پل را افزایش داد. در این پژوهش رفتار لرزه‌ای پایه ستون بتن آرمه تقویت شده با دورگیری ژاکت فلزی و ژاکت بتنی با ابعاد 5/3*5/3 متر دارای شبکه آرماتور مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. مدل‌هایی جهت برآورد پارامترهای لرزه‌ای آن به صورت غیرخطی هندسی و مصالح تحلیل گردید با توجه به نتایج به دست آمده مشاهده می شود که با استفاده از دورگیری ژاکت فلزی، میزان جذب انرژی، مقاومت نهایی و شکل پذیری افزایش یافته اما کمتر از ژاکت بتنی که با استفاده از باکس ژاکت بتنی با ابعاد 5/3×5/3 میزان جذب انرژی ، مقاومت نهایی و شکل پذیری به مقدار 38 ، 14 ، 13 درصد افزایش یابد. لذا می توان نتیجه گیری کرد که با استفاده از ژاکت بتنی می توان میزان موارد ذکر شده در سیستم ستون بتنی را افزایش داد.

کلیدواژه‌ها


[1]-A. Nanni Chairman, H. Saadatmanesh Secretary, M. R. Ehsani, 2020,  Subcommittee chairman for the State-of-the-Art Report, State-of-the-Art Report on Fiber Reinforced Plastic (FRP) Reinforcement for Concrete Structures Reported by ACI Committee 440.
[2]- Chestre, Carlos, Manual A.G. Silva, 2010, Monotonic axial behavior and modeling of RC circular columns confined with CFRP, Engineering Structures, 32, 8, 2268-2277.
[3]-Fahmy, M. Wu, Zhishen. Wu, Gang, 2009, post-earthquake recoverability of existing RC bridge piers retrofitted with FRP composites, Construction and Building Materials, 24, 980–998.
[4]- Navarrete, A., and Guerrero, J., 2016, Influence of RC jacketing on the seismic vulnerability of RC bridges, Engineering Structures, 126, 236–246.
[5]- دائمی، عطیه و خالو، علیرضا،1395، مقایسه تاثیر مقاوم سازی لرزه ای ستون بتنی با استفاده از ژاکت بتنی، ژاکت فولادی و FRP  به وسیله ی مدلسازی عددی، نشریه علمی –ترویجی مصالح و سازه های بتنی، 1، 1 ، انجمن علمی بتن ایران- به زبان فارسی.
[6]-FEMA-440, Applied Technology Council, 2005, Improvement of nonlinear static seismic analysis procedures, Washington, Federal Emergency Agency, Jun.
[7]- ABAQUS Analysis Userʼs Manual version 6.10.1.