بررسی مقاومت فشاری بتن های پلیمری با پودر لاستیک و میکروسیلیس درسنین مختلف

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد شبستر، شبستر، ایران

2 کارشناسی ارشد مهندسی عمران - سازه، واحد شبستر، دانشگاه آزاد اسلامی، شبستر، ایران

چکیده

بتن مهمترین مصالح ساختمانی است که بیشترین کاربرد را در ساخت سازه های مختلف از جمله ساختمان های مسکونی، سازه های زیربنایی مانند پل، سد، راه، ابنیه، اسکله، بند و سایر سازه ها دارد. بطور کلی بتن از ترکیب سیمان با آب و سنگدانه های درشت و ریز که در عمل به آنها شن و ماسه اطلاق می شود، ساخته می شود . تعیین مقدار و وزن هر کدام از این مصالح که برای ساخت یک بتن برای کسب مقاومت مشخصه تحت عنوان طرح اختلاط بتن مطرح است . دراین تحقیق به بررسی تاثیر میکروسیلیس و پودرلاستیک برروی بتن های سیمانی پلیمری ازنوع استایرنبوتادین (SBR) بوده که بانام تجاری لاتکس دربازار یافت می شود و برای ساخت نمونه ها ازدرصد های وزنی پلیمر 10،15 و 20 نسبت به سیمان همراه با جایگزین  5 ، 10 و 15  درصدی میکروسیلیس و پودر لاستیک جایگزین سیمان استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که ﺟـﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻣﯿﮑﺮوﺳﯿﻠﯿﺲ با اﻓـﺰاﯾﺶ ﺳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ افزایش اﺧﺘﻼف ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺎ ﺑﺘﻦ ﺷـﺎﻫﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﺳﻨﯿﻦ 42 و 28 روز این نمونه ها دارای ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﺑﯿﺶ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ اﺳﺖ . بهترین مقاومت در ترکیب میکروسیلیس و پودرلاستیک بین 6 و 5/7 درصد از هرکدام  به دست آمده است که مقاومت 28 روزه افزایش 15 درصد نسبت به نمونه شاهد را داراست.

کلیدواژه‌ها


[1]- Sujjavanich S, Sida V, Suwanvitaya P., 2005, Chloride permeability and corrosion risk ofhigh-volume fly ash concrete with mid-range water reducer., ACI Materials Journal, 102, 3, 177–182.
[2]- باقری، ع.، 1385، تأثیر عمل آوری بر خواص بتن های غلتکی روسازی راه، با و بدون پوزولانها، پژوهشنامه حمل و نقل، سال سوم، شماره سوم، ص 21-35.
[3]- مختارپوریانی, ب.، سی و سه مرده، م.، ۱۳۹۴، بررسی مقاومت برشی و فشاری درزه های اجرایی دردوروش طبقه بندی فاکتوربلوغ و زمان گیرش درسدهای بتن غلتکی، دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، تبریز، دانشگاه تبریز  دانشکده مهندسی عمران.
[4]- امین الرعایا ا، 1390، بررسی خواص بتن خودتراکم حاوی پوزولان، پایان نامه کارشناسی ارشد عمران گرایش سازه دانشگاه سیستان و بلوچستان.
[5]- موسوی نژاد، ق.، لطف احمدی، ش.، 1393، خواص مکانیکی بتن غلتکی حاوی سیلیس، متاکائولن و الیاف پلی پروپیلن، ششمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران، تهران، انجمن بتن ایران.
[6]- ذوالقدری، س.، وحید قلی زاده، و.، مقصودی، ع. ا.، روحانی سروستانی، ا.، ۱۳۹۴، مزایا و چالش های استفاده از بتن غلتکی به عنوان روسازی راه(مطالعه موردی پروژه اجرای خیابان داخلی کارخانه پریفاب با استفاده ازبتن غلتکی)، کنفرانس بین المللی عمران، معماری و زیرساخت های شهری، تبریز، دبیرخانه دائمی کنفرانس.