بررسی دقت روش تحلیل استاتیکی در قیاس با روش‌های تحلیل دینامیکی طیفی و تاریخچه زمانی در سازه‌های فولادی با نامنظمی جرمی

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشگاه غیر انتفاعی ایوان‌کی، سمنان، ایران

2 کارشناس ارشد، دانشکده عمران، دانشگاه غیرانتفاعی ایوان‌کی، سمنان، ایران

3 دانشجوی دکتری، گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

چکیده

روش های مختلفی برای تحلیل و طراحی سازه وجود دارد که یکی از آن ها تحلیل استاتیکی معادل می باشد محدودیت وجود دارد. 4 مدل در این پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد، شکل کلی پلان قاب پنج طبقه،در نمونه اول یک قاب منظم،نمونه دوم نامنظمی جرمی در طبقه اول، نمونه سوم نامنظمی جرمی در طبقه سوم و نمونه چهارم نامنظمی جرمی در طبقه پنجم می باشد که بارگذاری لرزه ای آن با استفاده از طیف طرح استاندارد 2800 ویرایش چهارم انجام شده، مورد مطالعه قرارگرفته است. نامنظمی جرمی در طبقه اول با اختلافی 45 درصدری نسبت به سایر طبقات بیشتر بود و نامنظمی جرمی در طبقه سوم با 15 درصد نسبت به نمونه منظم کمتر بوده است، آنالیز دینامیکی تاریخچه زمانی با استفاده از شتاب نگاشتهای مختلف در حوزه دور و نزدیک صورت گرفته و پاسخ ها تغییرمکان جانبی و نسبی برای طبقات مختلف محاسبه شده و با مقادیر مجاز آیین نامه مقایسه گردید. به عنوان نتیجه قابل استنتاج از این پژوهش می توان به محافظه کارانه بودن روش استاتیکی معادل در برآورد برش وارده و عدم توانایی این روش برای در نظر گرفتن شکل بارگذاری اشاره کرد. نتایج بدست آمده بیانگر کاهش ظرفیت لرزه ای سازه های با نا منظمی جرمی در ارتفاع گشته است و بنابراین پیشنهاد می گردد تا حد امکان از ایجاد نامنظمی جرمی در ارتفاع پرهیز شود.

کلیدواژه‌ها


[1]- Standard No. 2800, 2005, Iranian Code of Practice for Seismic Resistant Design of Buildings. Third Revision, Building & Housing Research Center, Iran.
[2]- Park, Y. J., Ang., A. and Wen, Y. K., 1984, Seismic Damage Analysis and Damage Limiting Design of Reinforced Concrete Building, University of Illinois at Urbana-Champaign.
[3]- Kunnath, S. K., Reinhorn, A. M. and Lobo, R. F., 1992, IDARC 2D Ver.3.0: A Program for the Inelastic Damage Analysis of Reinforced Concrete Structures, Report No. NCEER-92-0022, National Center for Earthquake Engineering Research, State University of New York at Buffalo.
[4]- Papageorgiou, A. S., 1998, The Character of Near Source Ground Motion and Related Seismic Design Issues, Proc. of the Structural Engineers World Congress, San Francisco California, 18-23.
[5]- Kabeyasawa, T., Shiohara, H., Otani, S. and Aoyama, H., 1983, Analysis of the Full-scale Seven–story Reinforced Concrete Test Structure, The Faculty of Engineering, University of Tokyo, Vol. XXXVII, No. 2, 432-478.
[6]- انصاری، ح.، قاسمی، ا. ع.، و روحانی منش، م. ص.، ۱۳۹۷، ارزیابی قابلیت اطمینان عملکرد لرزه ای قاب های خمشی ویژه فولادی با درنظر گرفتن نامنظمی در ارتفاع، کنفرانس بین المللی امنیت، پیشرفت و توسعه پایدار مناطق مرزی، سرزمینی و کلانشهرها، راهکارها و چالش ها با محوریت پدافند غیر عامل و مدیریت بحران، تهران، دانشگاه افسری امام علی (ع).
[7]- شهبازی، ا.، صابری، و.، و صابری، ح.، ۱۳۹۶، بررسی دقت روش تحلیل استاتیکی در قیاس با روش دینامیکی طیفی و تاریخچه زمانی در سازه های میان مرتبه فولادی، چهارمین کنفرانس بین المللی معماری و شهرسازی پایدار - دبی و مصدر، دبی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات.
[8]- حسینی مهر، م.، موسوی نژاد، س.، ۱۳۹۷، مقایسه اثرات استفاده از جداگرهای LRB و میراگرهای ADAS در سازه قاب خمشی فولادی ویژه نامنظم جرمی ، تحت اثر مولفه افقی و عمودی زلزله های نزدیک گسل، سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری و صنعت ساختمان ایران، تهران- دانشگاه تهران، دبیرخانه دائمی کنفرانس.
[9]- امیری, م.، یخچالیان، م.، ۱۳۹۷، بررسی کارایی سنجه های شدت مختلف برای ارزیابی ظرفیت فروریزش قابهای خمشی فولادی دارای نامنظمی جرمی در ارتفاع، نهمین کنفرانس ملی سازه و فولاد، تهران، انجمن سازه های فولادی ایران.