مشخصات و ویژگی های محیط متخلخل و انواع لایه های آب‌دار و همچنین تشریح انواع آلاینده‌ها در آبخوان ها

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

دانشجوی دکتری، گروه مهندسی عمران، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

افزایش بی‌رویه جمعیت در سه دهه اخیر، محدودیت منابع آب‌های سطحی و بهره‌برداری بیش از حد سفره‌های زیر‌زمینی باعث به بار آمدن خسارات جبران ناپذیری از نظر کمی و کیفی به آبخوان‌های کشور شده است. جهت جلوگیری از ادامه افت کمی و کیفی، مدیریت بهره‌برداری و حفاظت از آب‌های زیر‌زمینی می بایست به عنوان یک اصل و پایه در برنامه‌ریزی‌های کشور قرار گیرد. در این تحقیق ابتدا به دنبال مشخص کردن اهمیت موضوع مورد تحقیق و تعیین اهداف مطالعه آب‌های زیر‌زمینی پرداخته شده، سپس سوالات اساسی این پژوهش مطرح شده و در انتها نگاهی کوتاه به ساختار کلی این پژوهش پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


[1]- نظری، ر.، جودوی، ع.، 1393، مدل‌سازی کاربردی جریان و انتقال آلاینده در آبخوان، چاپ اول، انتشارات آفتاب عالمتاب مشهد، 230ص.
[2]- میراب‌زاده، م.، قبادی‌نیا، م.، 1384، ساختار مدل‌های ریاضی و کاربرد آنها در سیستم‌های آب زیرزمینی، کارگاه آموزشی مدل‌سازی در آبیاری و زهکشی.
[3]-لاله‌زاری، ر.، انصاری سامانی، ف.، معاضد، ه.، حقیقی، ب.، 1393، انتقال مواد جامد محلول به منابع برداشت آب شرب شهرکرد در اثر استفاده مجدد از آب آبیاری، نشریه پژوهش های حفاظت آب و خاک، جلد بیست و یکم، شماره سوم، صفحه 237 تا 251.
[4]-عطایی آشتیانی، ب.، کتابچی، حامد.، 1393، هیدرولیک و آلودگی آب‌های زیرزمینی، چاپ اول، انتشارات دانشگاه صنعتی شریف، 917ص.
[5]-بزرگ حداد، ا.، سیف‌الهی آغمیونی، س.، 1392، مقدمه‌ای بر تحلیل عدم قطعیت در سامانه‌های منابع آب، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران، 214ص.
[6]-Todd, W.R., Kenneth R. B., 2001, Report: Delineation of capture zones for municipal wells in fractured dolomite, Sturgeon Bay, Wisconsin, USA, Hydrogeology Journal 9, 432–450.
[7]-Bouwer, H., 1978, Ground Water Hydrology, Mc Graw Hill, New York, 480p.
[8]-Singh, R.M., Datta, B., 2004, Groundwater pollution source identification and simultaneous parameter estimation using pattern matching by artificial neural network, Environmental Forensics, 5, 3, 143 – 153.
[9]-Jalili, M., 2007, Assessment of the chemical components of Famenin groundwater, western Iran, Environmental Geochemistry and Health, 29, 5, 357-374.
[10]-Lui, Z. J., Hallberg, G. R., Zimmerman, D. L., Libra, R. D., 1997, Detecting changes in the spatial distribution of nitrate concentration in groundwater, Journal of the American Water Resources Association, 33, 6, 1209-1218.
[11]-Addiscott, T. M., Whitmore, A. P., 1991, Simulation of solute in soil of differing permeability’s, Soil Use and Management, 7, 94-102.
[12]-ریحانی تبار، ع.، 1388، نیترات، کشاورزی و محیط زیست، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تبریز، 403ص.
[13]-صفوی، ح.، 1393، هیدرولوژی مهندسی، چاپ چهارم، انتشارات ارکان دانش اصفهان، 706ص.
[14]-نشریه شماره 3-116، 1371، استاندارد کیفیت آب آشامیدنی، وزارت نیرو ، شرکت مدیریت منابع ایران، معاونت پژوهش و مطالعه پایه ، دفتر استانداردها و معیارهای فنی، 10ص.