لزوم در نظر گرفتن فاصله ایمن از شریان های زیرسطحی در مجاورت عملیات بهسازی خاک های نرم رسی با سربار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی عمران-ژئوتکنیک، گروه مهندسی عمران، واحد استهبان، دانشگاه آزاد اسلامی، استهبان، ایران

2 دانشیار، گروه مهندسی مهندسی عمران، واحد استهبان، دانشگاه آزاد اسلامی، استهبان، ایران

3 کارشناسی ارشد، گروه مهندسی عمران، واحد استهبان، دانشگاه آزاد اسلامی، استهبان، ایران

4 کارشناسی، گروه مهندسی عمران، واحد استهبان، دانشگاه آزاد اسلامی، استهبان، ایران

چکیده

در این تحقیق ابتدا یک مطالعه موردی کلاسیک در زمینه بهسازی خاک های نرم رسی به وسیله بار سربار و زهکش های عمودی معرفی گردید و مورد صحت سنجی قرار گرفت. بر اساس مدل صحت سنجی شده، پیرامون خاکریز با استفاده از نرم افزار Geostudio 2018R2 مورد ارزیابی قرار گرفت و جابه جایی های جانبی و کرنش های افقی تعیین گردید. بر اساس نتایج بدست آمده مشخص گردید که فاصله ایمن در مطالعه موردی نظر 40 متر می باشد که تقریبا معادل طول خاکریز احداث شده است. در حالت مناطق شهری، در صورت وجود شریان های زیرسطحی از قبیل خطوط آب و فاضلاب، کابل های مخابرات و فیبر نوری یا خطوط انتقال نفت و گاز و حتی احداث ترانشه و گودبرداری در منطقه خطر تعیین شده، این شریان های مهم یا گودها، در معرض آسیب و خطر جدی ناشی از کرنش های ناشی از فرآیند بهسازی می باشند. در حالت شهرک ها یا مناطق صنعتی نیز به طور مشابه در صورت احداث این شریان ها در محدوده خطر تعیین شده یا گود برداری جهت ترانشه یا فنداسیون وضعیت مشابهی برقرار است. با توجه به اهمیت این شریان ها در بحث پدافند غیر عامل، مقتضی است چه در مرحله مطالعات اولیه و چه در حین ساخت و در صورت دائمی بودن خاکریز ها در دوران بهره برداری، فرآیند عملیات بهسازی در محدوده خطر مورد توجه ویژه سازندگان و مشاوران و کارفرمایان قرار گیرد. با توجه به نتایج بدست آمده استفاده از این روش در محیط های شهری توصیه نمی گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


1- م. ت.، ر. م. و.، 1396، الزامات و ملاحظات پدافند غیرعامل در طرح های توسعه و عمران شهری (دستورالعمل مکانیابی مراکز حیاتی و حساس)، شهرسازی.
2- ا. آفتاب، ع. سلیمانی و م. فری، 2019، ارزیابی آسیب پذیری زیرساخت‌های شهری ارومیه با رویکرد پدافند غیرعامل، فصلنامه پدافند غیر عامل، 9، 4، 17-31.
3- م. میرزاابراهیم طهرانی و ن. پیشرو، 2021، شناسایی ریسک زیرساخت‌های حیاتی سیستم فاضلاب شهری با رویکرد پدافند غیرعامل، مجله آب و فاضلاب، 31، 7، 120-131.
4-س. زرقانی, ا. ع. خوارزمی وف.  ک. م. پ. غ. ع. و. ت. پ. بخشی شادمهری، 2016، جایگاه پدافند غیر عامل در امنیت زیرساخت های شهری با تاکید بر زیرساخت آب.
5- خ. علی ستاری و ک. علی اکبر افتخاری قوشه، 1392، نقش پدافند غیرعامل در ارتقای امنیت خطوط لوله انتقال گاز کشور، پدافند غیر عامل و امنیت،2،7-32.
6-ع. ا. ملک زاده, ر. پاشایی و م. منصور سمایی، 2019، حسگر توزیعی فیبر نوری حساس به فاز در اقدامات پدافند غیرعامل    ، فصلنامه پدافند غیرعامل، 9، 4، 93-103.
7-م. پاردسویی و س. زمردیان، 1391، مدل سازی عددی پروژه تحکیم خاک بستر واحد های زلال ساز بندر ماهشهر به وسیله سربار و زهکش های عمودی، دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک.
8- Pardsouie, M. M., and M. H. Pardsouie, 2022, The effect of PVDs length on the lateral displacement of embankments, J. G. G., 18, 1, 655-658.
9- Pardsouie, M. M., Momeni, M., Nasehi, S. A., and Pardsouie, M. J., 2022, 2D Numerical Investigation of the Effectiveness of Surcharge and Vacuum Preloading Along with PVDs, 13th National Congress on Civil Engineering Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran.
10- Atapattu, S., and Chao, K. C., 2022, Influence of vacuum preloading to nearby non-treated area for Bangkok soft clay.
11-Pardsouie, M. M., Pardsouie, M. H., Zomorodian, S. M. A., and Mokhberi, M., 2022,  Numerical Study of efficiency of the Vacuum Preloading in Weak Clay Treatment Application (a case study), Journal of Nea Approaches in Civil Enginering, 6, 2, 1-10.
12- Bergado, D., Long, P., and Balasubramaniam, A., 1996, Compressibility and flow parameters from PVD improved soft Bangkok clay,  J. G. E., 27, 1-20.
13- Elkady, T. Y., Al-Mahbashi, A. M. and Al-Refeai, T. O., 2015, Stress-dependent soil-water characteristic curves of lime-treated expansive clay, J. J. o. M. i. C. E., 27, 3, 04014127.
14- Tashiro, M., Nguyen, S. H., Inagaki, M., Yamada, S., and Noda, t., 2015, Simulation of large-scale deformation of ultra-soft peaty ground under test embankment loading and investigation of effective countermeasures against residual settlement and failure, J. Soils and Foundations, 55, 2, 343-358.
15- Nguyen, D. C., Vu, N. M., and Van Pham, E. S., 2020, Determination of the affected area of vacuum consolidation method for roadbed ground improvement to adjacent works, J. J. o. M., 61, 6, 33-39.
16-Liu, j., Fu, H., Wang, J., Cai, Y., and Hu, X., 2018, Estimation of influence scope of lateral displacement of soft ground under vacuum pressure with PVD, J. A. I. C. E.
17- Chai, j., and Rondonuwu, S. G., 2015, Surcharge loading rate for minimizing lateral displacement of PVD improved deposit with vacuum pressure, J. G. and Geomembranes, 43, 6, 558-566.
18- Chai, j., Lu, Y., Uchikoshi, T. J., 2018,, Behavior of an embankment on column–slab improved clay deposit, I. J. o. G. G. Engineering, 4, 4, 1-12.
19- Wu, J., et al., 2021, Combined vacuum and surcharge preloading method to improve lianyungang soft marine clay for embankment widening project: A case, J. J. I. J. o. P. E. , 49, 2, 452-465.
20- Jiang, X., Jiang, Y., Wu, C. Y., Wang, W. Q., and Geng, Y. G., 2020, Numerical analysis for widening embankments over soft soils treated by PVD and DJM columns, J. I. J. o. P. E., 21, 3, 267-279.
21-Stark, T. D., Ricciardi, P. J., and Sisk, R. D., 2018, Highway Embankment on Soft Soils Case Study and Lessons Learned, in IFCEE 2018 International Association of Foundation DrillingDeep Foundations InstituteAmerican Society of Civil EngineersPile Driving Contractors Association, 2018.