تحلیل ایمنی و ارزیابی رفتار لرزه ای سدهای بتنی قوسی

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی عمران-سازه، گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

چکیده

ﺑﺮرﺳﻲ رﻓﺘﺎر ﻟﺮزه ای و ارزﻳﺎﺑﻲ اﻳﻤﻨﻲ ﻟﺮزه ای سد های بتنی، ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻤﻨﻲ ﺳﺪ در ﻫﻨﮕﺎم زﻟﺰﻟﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴﻴﺎری از ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ. زﻳﺮا ﺗﺨﺮﻳﺐ اﻳﻦ ﺳﺎزه ﻫﺎ در اﺛﺮ زﻟﺰﻟﻪ ﻣﻴ ﺘﻮاﻧﺪ آﺛﺎر منفی اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﭘﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. در پژوهش حاضر، آﻧﺎﻟﻴﺰ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﻏﻴﺮ ﺧﻄﻲ ﺳﺪﻫﺎی ﺑﺘﻨﻲ وزﻧﻲ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺛﺮ اﻧﺪرﻛﻨﺶ سد و مخزن اﻧﺠﺎم شده است. در طی این تحقیق تنش های اصلی حداقلی و حداکثری برای سد و مخزن U شکل با استفاده از قابلیت های نرم افزار Ansys اندازه گیری شده است. پژوهش حاضر به دنبال بررسی ارزیابی سدهای V شکل در شرایط لرزه یا زلزله است. نتایج تحقیق نشان می دهد که آﻧﺎﻟﯿﺰ اﺳﺘﺎﺗﯿﮑﯽ ﺑﺎ رﻓﺘﺎر ﻏﯿﺮ ﺧﻄﯽ در ﺗﻮده ﺳﻨﮓ ﺑﺎ ﻻﯾﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺿﻌﯿﻒ ﭘﺎﯾﺪاری ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﻤﮕﻦ ﺿﻌﯿﻒ وﺟﻮد دارد. وﻟﯽ اﻣﮑﺎن ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮﻧﺶ ﻫﺎی ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ در ﻻﯾﻪ ﻫﺎی ﺿﻌﯿﻒ ﺑﯿﺸﺘﺮ است. سایر نتایج این مطالعه نشان داد، ﺗﻨﺶ ﻫﺎی ﻓﺸﺎری در ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻤﻨﯽ ﺳﺪ، ﺑﺤﺮاﻧﯽ نبوده و ﺗﻨﺶ ﻫﺎی ﻗﻮﺳﯽ ﮐﺸﺸﯽ ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه در ﺗﺮازﻫﺎی ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ ﺑﻠﻮک ﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺠﺎورت ﺳﻄﺢ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎه ﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ حاصل شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


1- Engineering guideline for the evaluation of hydropower projects-chapter 11: Arch dam design, 1999, Federal Energy Regulatory Commission Division of dam safety inspection (FERC).
2- Earthquake engineering for concrete dams: Design, Performance and research needs, 1990, National Research Council (NRC).
3-EM-1110-2-1612: Ice Engineering, 1996, U.S. Army Corps of Engineering (USACE), Washington D.C.
4-Vibration of Hydraulic Equipment for Dams, 1996, International Commission on Large Dam (ICOLD), Bulletin 102, Paris, France.
5- EM-1110-2-2201: Arch Dam Design, 1994, U.S. Army Corps of Engineering (USACE), Washington D.C.
6- Design of Arch Dam, 1997, U.S. Bureau of Reclamation (USBR), U.S. Department of Interior, Denver, CO.
7-Kupfer, H., and Gerstle, K. H., 1973, Behavior of concrete under biaxial stress, Engineering Mechanics Division, ASCE, 99, 4, 853-866.
8- Zienkiewicz, O. C., and Taylor, R. L., 2000, The Finite Element Method-Volume I: The Basic, 5th Edition, Published by Butterworth-Heinemann.
9- Gravity Dams, (Design Standards No.2), 1966, U.S. Bureau of Reclamation (USBR), U.S. Department of Interior, Denver, CO.
10- Alem bagheri, M., and Kazemi, M. Seyed., 1997, Numerical Modeling of Concrete Gravity Dams by ABAQUS.
11- Wang, Gaohui, et al., 2017, Deterministic 3D seismic damage analysis of Guandi concrete gravity dam: A case study, Engineering Structures, 148, 263-276.
12- Chopra, Anil K., and Chakrabarti, P., 1981, Earthquake analysis of concrete gravity dams including damwaterfoundation rock interaction, Earthquake Engineering & Structural Dynamics, 9, 4, 363-383.
13- Fenves, Gregory, and Chopra, Anil K., 1983, Effects of reservoir bottom absorption on earthquake response of concrete gravity dams, Earthquake engineering & structural dynamics 11, 6, 809-829.
14-Norouzi, F, Kalateh, F and Lotfollahi-Yaghin, M. A., 2017, Numerical Analysis of Dynamic Response of Concrete Gravity Dam under Blast Loading in the Reservoir, Journal of Civil and Environmental Engineering, 47, 1, 91-104.
15- Souri, A., and Mirzabozorg, H., 2021, Investigating Effects of Stress-Dependent Material Damping on The Nonlinear Seismic Response of a Typical Concrete Gravity Dam, Sharif Journal of Civil Engineering, 36, 2, 119-130.
16- Pasbani Khiavi, M, Ghorbani, M, and Ghaed Rahmati, A., 2022, Investigation of the Effect of Near and Far Fault Earthquake on Seismic Response of Controlled Concrete Gravity Dams with Rubber Damper, Journal of Structural and Construction Engineering, 9, 2, 215-229.
17- Westergaard, H. M., 2003, Water pressures on dam during earthquakes, Transactions ASCE, 98, 418-433.
18- EM 1110-2-6051: Time-History Dynamic Analysis of Concrete Hydraulic Structures, 1983, U.S. Army Corps of Engineering (USACE), Washington D.C.
19-Chopra, A. K., 1988, Earthquake response analysis of concrete dams, Advanced Dam Engineering for Design: Construction and Rehabilitation, Von Nostrand Reinhold.
20- Hariri Ardebili, M. A., and Mirzabozorg, H., 2010, Crack detection in seismic analysis of concrete arch dams using Endurance Time method, accepted to 9th International congress on advances in civil engineering, Trabzon, Turkey.
21- Emamjome, H., and Estekanchi, H. E., 2007, Estimation of incremental dynamic analysis results using Endurance Time method, 5th international congress in seismology and earthquake engineering, Tehran, Iran.