تعیین ضریب رفتار در سازه های دارای ناپیوستگی دیوار برشی تحت اثر بار لرزه ای

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مهندسی سازه، گروه مهندسی عمران، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 کارشناسی ارشد، مهندسی سازه، دانشگاه غیر انتفاعی شمال، آمل، ایران

3 گروه مهندسی عمران، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران،

چکیده

باتوجه به تجارب گذشته از زمین لرزه ها، بی نظمی ساختمان یکی از علل اصلی خسارات سنگین وارده به سازه‌ها بوده است. یکی از این بی نظمی ها ناپیوستگی المان‌های سازه‌ای عمودی از جمله جابه‌جایی دیوار برشی در ارتفاع می‌باشد، با توجه به اینکه در طراحی در برابر نیروهای جانبی، نیروهای اعمال شده به ساختمان ها باید از نقطه اثر اصلی خود از طریق کل سیستم به زمین انتقال یابند، مسیر نیروها باید کامل باشد. جایی که وقفه در جریان طبیعی نیروها وجود دارد، مشکلات رخ داده و ممکن است یک طبقه را ضعیف کرده و یا ایجاد اثرات پیچشی نماید. در ساختمان های چند طبقه، ستون ها و دیوارهای برشی را باید در امتداد یکدیگر قرار گیرند. با توجه به محدویت های آیین نامه ای و الزامات معماری، این پرسش در ذهن مهندسین وجود دارد که آیا می توان از این قاعده رایج تخطی کرده و دیوارهای برشی را به صورت غیرپیوسته در ارتفاع طراحی و اجرا نمود. گرچه آیین نامه طراحی سازه ها در برابر زلزله ایران (استاندارد 2800) ، نسبت به طرح و کاربرد ساختمان های با دیوار برشی ناپیوسته هشدار داده و توصیه نموده که از این نوع سیستم های لرزه‌بر استفاده نشود. از این رو، در این تحقیق به بررسی رفتار لرزه ای قاب های بتنی خمشی نامنظم از نظر ناپیوستگی دیوار برشی بتنی با بررسی ضریب رفتار و کنترل تغییر مکان و تأثیر نامنظمی در رفتار لرزه ای قاب ها پرداخته شده است. آنچه در این تحقیق حائز اهمیت است این است که جابجایی موقعیت دیواربرشی در چه طبقه ای می تواند کمترین اثر را بر پاسخ سازه ای داشته باشد. مدل ها در نرم افزار SAP2000 به صورت غیر خطی مدلسازی شده و مورد تحلیل استاتیکی غیر خطی قرار گرفته اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1]- Harmankaya Y. and Soylok  Z. (2012), Architectural Design of Irregular Buldings in Turkey, International Journal of Civil Environmental Engineering, Vol.12, No.1, pp.25-45
[2]- NEHRP (2009), Earthquake-Resistant Design Concepts, Chapter 5, pp. 72-75.
[3]- مرکز تحقیقات ساختمان ومسکن، 1384، آیین نامه طراحی ساختمانها در برابرزلزله، استاندارد شماره 2800 ، ویرایش سوم.
[4] - جعفر نژاد، ح. 1391، ارزیابی یک سیستم باربر جانبی برای ساختمان های بتنی با بهره گیری از کابل پیش تنیده یکپارچه مجهز به اتصال لغزشی، پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز.
[5]- برقیان، م. 1385، تئوری پل های معلق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر.
[6]- برگی، خ. 1380، اصول مهندسی زلزله، انتشارات دانشگاه تهران.
[7]- Uniform Building Code 1997, Structural Engineering Design Provisions (Uniform Building Code Vol.2: Structural Engineering Design Provisions)