بررسی تاثیر ضایعات کارخانه های سنگبری (گِل سنگ) برروی خصوصیات ژئوتکنیکی ماسه بادی

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مهندسی ژئوتکنیک، گروه مهندسی عمران، دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 دانشیار، گروه مهندسی عمران، دانشگاه یزد، یزد، ایران

3 استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

امروزه کشور ایران با توجه به ذخایر عظیم سنگ ساختمانی خود از جمله مهمترین کشورهای تولید کننده سنگ ساختمانی در دنیا به حساب می آید. اما متاسفانه به هنگام فرآوری سنگهای ساختمانی در کارخانه های سنگبری، بخش قابل توجهی از این مصالح تبدیل به ضایعات می شود، که نهایتا این فرآیند علاوه بر هدر دادن سرمایه های ملی موجب ایجاد خسارت های مختلف زیست محیطی نیز می شود. از اینرو ارائه راهکارهایی جهت استفاده مجدد از ضایعات این سنگها در حوزه های مختلف لازم و ضروری به نظر میرسد. این پژوهش با هدف بررسی تاثیر گل سنگ تراورتن وگرانیت بر روی خواص ژئوتکنیکی خاک ماسه بادی انجام می شود و پارامترهایی نظیردرصد رطوبت بهینه، وزن مخصوص خشک خاک، ظرفیت باربری نمونه، زاویه اصطکاک داخلی و چسبندگی در قالب انجام تست های تراکم، ظرفیت باربری کالیفرنیا و برش مستقیم مورد بررسی قرار میگیرد .

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1]- روح بخشان، آ.،دهقانی، م.، 1391، بررسی امکان استفاده از پودر ضایعات سنگی در مهندسی عمران، دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک، بابلسر، موسسه آموزش عالی پردیسان. 
[2]- Momen, A., Rehman Abro, F., Aslam Butto, M., and Sumadi, S., 2015, Marble powder as stablizer in natural clayey soils, UTM Skudai, 81310 Johor
[3]- روح بخشان، آ.، 1392، تثبیت خاک رس با آهک و پودر حاصل از ضایعات سنگی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه هرمزگان.
[4]-Saygili, A., 2015, Use of Waste Marble Dust for Stabilization of Clayey Soil, Materials Science, 21(4), 601-606.
[۵]- مهر شاهی، د.، مهرنهاد، ح.، 1387، بررسی ساختار مورفوتکتونیک دشت یزد-اردکان، طرح پژوهشی، دانشگاه یزد.    
[6]-Roohbakhshan, A. and Kalantari, B., 2014, effect of lime and waste stone powder variation on the pH values, Annals of Faculty Engineering Hunedoara, International Journal of Engineering, 3, 177-180.
[7]- امامعلی پور، س، امین فر، م، 1395، بررسی  تاثیر پایدارسازی و تثبیت خاک با پودر لاستیک بر مقاومت برشی خاک، کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، تهران، ایران.