دوره و شماره: دوره 3، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-83 
4. پرکردن منافذ روسازی بتن متخلخل با مصالح خاکی

صفحه 46-56

ابوالفضل حسنی؛ ابوالفضل محمدی جانکی؛ محمد جواد بیدشکی