بررسی رفتار دیوار برشی مرکب دارای ستونهای مدفون

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی سازه، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل، ایران

2 استاد، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل، ایران

چکیده

بهسازی و بهبود عملکرد لرزهای سیستمهای سازه ای یکی از مهمترین روشها برای کاهش تلفات احتمالی جانی و مالی ناشی از زلزله می باشد. دیوار برشی مرکب یکی از سیستمهای باربر جانبی است که در آن از ترکیب رفتار مناسب فشاری بتن و کششی آرماتور به همراه مقاومت و شکل پذیری مقطع فولادی به منظور حصول عملکرد بهتر و اقتصادی تر نسبت به سازه های رایج صرفاً فولادی یا بتنی مسلح استفاده می شود. در این تحقیق به معرفی و شناخت دیوار برشی مرکب شامل مقاطع فولادی در ناحیه مرزی دیوار برشی و مقایسه آن با دیوار برشی مسلح پرداخته شده است و با استفاده از نرم افزار اجزاء محدود Abaqus، رفتار این نوع سیستم لرزه ای تحت اثر نیروهای ثقلی و جانبی، مبتنی بر رفتار غیرخطی مصالح مورد بررسی قرار می گیرد، در این تحلیل از آنالیز غیرخطی (push over) استفاده شده است. بر اساس نتایج حاصله از این تحقیق وجود مقطع فولادی در دیوار باعث افزایش باربری جانبی و شکل پذیری دیوار می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1]- هادیزاده،م.، سیفی، ع.، 1398، دیوارهای برشی بتنی در ساختمانهای فولادی، انتشارات خانه عمران شریف.
[2]- Nuyen, H. T. and Kim, S. E., 2009, Finite element modeling of push-out tests for large stud shear connectors, Journal of Constructional Steel Research, 3, 12-23.
[3]- یکرنگ نیا،م.، شهبازی،ر.، 1395، راهنمای کاربردی abaqus به همراه مسائل مهندسی عمران، سازه و ژئوتکنیک، انتشارات علم عمران.
[4]-حجازی،م.، لطفی، ن.، عموشاهی، ح.، 1393، بررسی مدل ساختاری بتن با پلاستیسیته آسیب دیده در نرم افزارآباکوس، هشتمین کنگره ملی عمران، دانشکده مهندسی عمران، بابل، ایران.
[5]- Ji, X., Sun, Y., Qian, J., and Lu, X., 2015, Seismic behavior and modeling of steel reinforced concrete (SRC) walls, Earthquake Engineering Structural Dynamics, 5, 34-45.