دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 1-92 
بررسی دوام ملات‌های حاوی پوزولان‌ طبیعی تحت تأثیر کربناسیون

صفحه 63-75

علی اکبر رمضانیان پور؛ مازیار کاظمیان؛ سعید صدیقی؛ فرناز بهمن زاده؛ رادش امیری؛ امیر محمد رمضانیان پور