پرکردن منافذ روسازی بتن متخلخل با مصالح خاکی

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس، مرکز تحقیقات مهندسی راه و ترابری، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد مهندسی راه و ترابری، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

بتن متخلخل نوع خاصی از بتن با تخلخل بالاست که یکی از عمده کاربردهای آن روسازی می­باشد، در حوزه نگهداری این بتن فقدان اطلاعات وجود دارد، برای حفظ روسازی بتن متخلخل به عنوان بهترین روش مدیریت سیلاب، این سیستم باید توسعه یابد تا روسازی مسدود شده بهسازی شود. از اینرو در این پژوهش فضای خالی بتن متخلخل با موادی از جمله خاک، ماسه طبیعی و آتشفشانی پر شده که این روش مشکل گرفتگی و حفظ مقاومت فشاری و نفوذ پذیری را برطرف نماید .در نهایت به این نتیجه رسیده شد که پرکردن فضاهای خالی منجر به کاهش نفوذپذیری بتن متخلخل می شود، بیشترین نفوذپذیری افقی در حالتی است که منافذ خالی با ماسه طبیعی پر می شود که مقدار ضریب نفوذپذیری آن 36/0 سانتی متر بر ثانیه  می­باشد، در حالی که بالاترین ضریب نفوذپذیری قائم بتن متخلخل زمانی است که با  ماسه آتشفشانی پر شود که مقدار 38/0 سانتی متر بر ثانیه  می باشد. بالاترین مقدار ضریب جذب برای بتن متخلخل پر شده با ماسه آتشفشانی می-باشد که مقدار 33/0 سانتی متر بر ثانیه  است.  تنها علت  پر کردن فضای خالی بتن متخلخل افزایش مقاومت فشاری بود که متوجه گردید که چندان تاثیری ندارد و بالاترین مقاومت فشاری برای حالتی است که با ماسه آتشفشانی پر می شود که 71/5 مگاپاسکال می باشد، از این روسازی میتوان در شانه جادهها، مسیرهای عبور عابرپیاده، گردشگاهها، پارکها و پارکینگها و مکانهای با حجم ترافیک کم استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1]-رمضانیانپور، ا، طاهری، م.، 1396، ارزیابی آزمایشگاهی اثر پودر ضایعاتی زغال سنگ بر خصوصیات فیزیکی و مکانیکی روسازی بتنی متخلخل،  دومین کنفرانس ملی رویه های بتنی، تهران، 6 و 7 اردیبهشت.
[2]- شفابخش، غ.، احمدی، س.، 1396، ارزیابی ویژگیهای بتن متخلخل به عنوان رویه در روسازیهای بتنی، دومین کنفرانس ملی رویه های بتنی، تهران، 6 و 7 اردیبهشت.
[3]- تیموری،ا.،کرمی، ح.، 1395، عملکرد بتن متخلخل حاوی افزودنی جهت کاهش سیلاب شهری، فصلنامه آنالیز سازه -زلزله، دوره1، شماره1، بهار، ص 4-15. 
[4]- Sarwono, D., Djamari, R., and Setyawan, A., 2017, The application of porous concrete filled with soil and sands for low volume traffic roud, Journal of Sastainable civil Engineering Structures and Construction Materials, SCESCM, 171(10), 1429-1434.  
[5]-عطایی، ا،گلرو،ا. ،جوشقانی،ا.،1395، ارزیابی میزان تاثیر اندازه سنگدانه بر خصوصیات مکانیکی و فیزیکی روسازی بتن متخلخل، مهندسی حمل و نقل، سال هشتم، شماره1، پاییز، ص 110-123.
[6]- Weiss, P. T., Kayhanian, M., Gulliver, J. S., Khazanovich, L., 2017, Permeable pavement in northern North American urban areas, Journal of Pavment Engineering, 1-20.
[7]- Lin, W, Park, D. G. and Ryu, S. W., 2016, Development of permeability test method for porous concrete block pavement materials considering clogging, Journal Construction and Building Materials, 118(20): 20-26.
[8]- Yong, C. F., McCarthy, D. T. and Deletic, A., 2013, Predicting physical clogging of porous and permeable pavements. Journal of Hydrology, 481(20), 48-55.
[9]-Kayhanian, M., Anderson, D., Harvey, J. T., Jones, D., Muhunthan, B., 2012, Permeability measurement and scan imaging to assess clogging of pervious concrete pavements in parking lots, Journal of Environment  Management, 95,114–123.
[10]- Lian, C., Zhuge, Y. and Beecham, R., 2011, The relationship between porosity and strength for porous concrete, Journal of Construction and Building Materials,; 25(19): 4292-4298.