دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، پاییز 1396، صفحه 1-58 
1. اثر مؤلفه قائم شتاب زلزله بر ضرایب ظرفیت باربری پی های نواری

صفحه 1-13

فرج ا... عسکری؛ سید محمد مهدی دریاباری؛ احمد حسنی