موضوعات = مهندسی عمران- زلزله
بهسازی لرزه‌ای ساختمان 10 طبقه فولادی با افزودن یک طبقه‌ی جداسازی شده در بام

دوره 7، شماره 3، آذر 1402، صفحه 16-35

حمید کاظمی؛ فاطمه فاطمی؛ عباسعلی صادقی


بررسی رفتار دیوار برشی مرکب دارای ستونهای مدفون

دوره 3، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 57-69

نرگس سدیدی؛ مرتضی نقی پور


ارزیابی پتانسیل روانگرایی ساختگاه سد باراندوز ارومیه براساس آزمون مقاومت نفوذ مخروط (CPT)

دوره 2، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 70-82

تهمینه شیخ بگلو؛ محمد حسن پور صدقی؛ ناصر عبدی


تعیین ضریب رفتار در سازه های دارای ناپیوستگی دیوار برشی تحت اثر بار لرزه ای

دوره 2، شماره 3، آذر 1397، صفحه 47-69

حمیده رفیعی؛ معصومه اشگی؛ روزبه دبیری


بررسی اثرات نسبت ابعاد و حجم تقریبی الیاف بر روی خصوصیات مکانیکی بتن مسلح شده با الیاف فولادی ترکیبی

دوره 2، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 49-64

محمد جمشیدی آوانکی؛ محمد عابدی؛ عبدا... حسینی؛ محمدصادق معرفت